:: دوره 5، شماره 3 - ( سال پنجم، شماره سوم، پاییز 1396 ) ::
دوره 5 شماره 3 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - صفحه 25 - 36 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر مصرف حاد کافئین بر پاسخ‌های اینترلوکین6 و پروتئین واکنشگر C متعاقب تمرینات بسیار‌آهسته در مردان ورزشکار مقاومتی
آقای میر مجید خالقی آنباردان*1، آقای افشار جعفری2
1- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز ، majidkhaleghi901@gmail.com
2- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز
چکیده:   (17758 مشاهده)
مقدمه
با توجه به نتایج محدود و متناقض مربوط به تاثیر مصرف حاد ترکیبات متیل‌گزانتینی بر پاسخ‌های التهابی متعاقب انجام فعالیت بدنی، تحقیق حاضر به منظور تعیین تاثیر مصرف حاد کافئین بر تغییرات اینترلوکین 6 و پروتئین واکنشگر C در مردان بدنساز تمرین‌کرده متعاقب انجام یک جلسه تمرین مقاومتی بسیار ‌آهسته صورت گرفت.
مواد و روش‌‌ها
در راستای دستیابی به هدف تحقیق، 16 مرد تمرین کرده ( با میانگین سنی 0/75±24 سال، و درصد چربی 0/61±10/3 و شاخص توده بدنی kg/m2 0/49±23/5)، در قالب یک طرح نیمه‌تجربی دو گروه همگن 8 نفری، تمرین مقاومتی بسیار‌آهسته با شبه‌دارو ( 10تکرار با شدت 1RM 40%، 1 نوبت، زمان کل تکرار یک نوبت 120 ثانیه) و تمرین مقاومتی بسیار‌آهسته با مکمل کافئین (6 میلی‌گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن) شرکت کردند. نمونه‌های خونی قبل و 24 ساعت پس از تمرین به منظور تعیین میزان اینترلوکین6 و پروتئین واکنشگر ‌C جمع‌آوری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تی مستقل در سطح معنی‌داری پنج درصد تجزیه و تحلیل گردید.
یافته‌‌ها
نتایج حاکی از این است که انجام تمرینات مقاومتی بسیار ‌آهسته باعث افزایش معنی‌دار غلظت اینترلوکین6 و پروتئین واکنشگر ‌C گردید (0/05>P). که این افزایش در گروه مکمل کافئین بطور معنی‌‌داری کمتر بود.
نتیجه‌‌گیری
بر اساس یافته‌های تحقیق حاضر، مصرف حاد کافئین باعث تعدیل پاسخ‌ شاخص‌های التهابی مردان بدنساز متعاقب انجام تمرینات مقاومتی بسیار ‌آهسته گردید. از این رو مصرف کافئین در بدنسازها می‌‌تواند از بروز برخی التهاب‌‌ها جلوگیری به عمل آورد.
واژه‌های کلیدی: تمرینات مقاومتی، بسیارآهسته، کافئین، اینترلوکین6، پروتئین واکنشگر ‌C
متن کامل [PDF 842 kb]   (5268 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: فیزیولوژی ورزشی
دریافت: 1395/6/9 | ویرایش نهایی: 1396/12/27 | پذیرش: 1396/10/20 | انتشار: 1396/12/14 | انتشار الکترونیک: 1396/12/14


XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 3 - ( سال پنجم، شماره سوم، پاییز 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها