:: دوره 5، شماره 2 - ( سال پنجم، شماره دوم، تابستان 1396 ) ::
دوره 5 شماره 2 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - صفحه 32 - 46 برگشت به فهرست نسخه ها
طراحی و روانسنجی ابزار سنجش رفتارهای پیشگیری کننده از لیشمانیوز جلدی در دانش آموزان بر اساس مدل بزنف
آقای موسی الرضا قدسی، دکتر علی مهری 1، دکتر حمید جوینی، دکتر محمدحسن رخشانی
1- ، hadimehri1386@gmail.com
چکیده:   (5067 مشاهده)


مقدمه
مطالعه حاضر با هدف طراحی و روان‌سنجی ابزار بومی برای سنجش رفتارهای پیشگیری‌کننده از لیشمانیوز و شناخت عوامل مرتبط با آن بر اساس مدل بزنف در دانش‌آموزان شهر نیشابور انجام شد.
مواد و روش‌‌ها
در مطالعه مقطعی حاضر، برای 25 نفر از جامعه مورد بررسی، ابزار اولیه طراحی شد. اعتبار صوری با مشارکت 20 نفر از دانش‌آموزان و اعتبار محتوا از طریق پانل خبرگان با مشارکت 10 نفر متخصص آموزش بهداشت و متخصص طراحی ابزار انجام شد. اعتبار سازه در نرم‌افزار LISREL با انتخاب 226 نفر از دانش‌آموزان مقطع متوسطه به روش تصادفی چند مرحله‌ای انجام شد. برای تعیین پایایی ابزار از همسانی درونی و روش آزمون مجدد استفاده گردید.
یافته‌‌هانسخه اولیه پرسشنامه با 46 آیتم طراحی شد که با انجام روائی صوری و محتوا به صورت کیفی بعضی آیتم‌ها اصلاح گردید. در روایی صوری کمی 2 آیتم به دلیل کسب نمره تاثیر کمتر از 5/1 حذف شدند و در روایی محتوا با در نظر گرفتن نقطه برش 0/79 برای سنجش شاخص اعتبار محتوا و نقطه برش 0/62 برای نسبت اعتبار محتوا، تعداد 8 آیتم حذف شدند. در روایی سازه مقدار 0/9=AGFI و 0/04= RMSEA بدست آمد. پایایی ابزار هم با استفاده از همسانی درونی (0/864=α) و ثبات آن از طریق آزمون مجدد (0/993=ICC) تایید گردید.
نتیجه‌‌گیری
نتایج نشان داد که پرسشنامه رفتارهای پیشگیری‌کننده از سالک جلدی بر اساس مدل بزنف با 36 آیتم معتبر و پایا می‌باشد و به دلیل استحکام ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی مناسب، قابلیت بکارگیری آن توسط پژوهشگران در مطالعات مرتبط وجود دارد.

واژه‌های کلیدی: مدل بزنف، لیشمانیوز جلدی، طراحی و روان‌سنجی، روایی، پایایی
متن کامل [PDF 1027 kb]   (607 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: آموزش بهداشت
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۲۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۱۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۹/۲۲


XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 2 - ( سال پنجم، شماره دوم، تابستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها