:: دوره 5، شماره 4 - ( سال پنجم، شماره چهارم، زمستان 1396 ) ::
دوره 5 شماره 4 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - صفحه 52 - 61 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و عصاره دارچین بر RBP4 و شاخص‌‌های مقاومت به انسولین در موش‌‌های با مصرف نوشیدنی فروکتوز بالا
احمد عبدی*1، پروین فرزانگی، هاجر عباس زاده، مالک حبیبی
1- ، a.abdi58@gmail.com
چکیده:   (1816 مشاهده)
مقدمه
رتینول متصل به پروتئین چهار (RBP4) آدیپوکاینی است که در تنظیم عملکرد انسولین و متابولیسم گلوکز شرکت دارد. سطوح سرمی RBP4 در وضعیت مقاومت به انسولین افزایش می‌‌یابد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر یک دوره تمرین هوازی و عصاره هیدروالکلی دارچین بر سطوح RBP4 و مقاومت به انسولین در موش‌‌های با مصرف فروکتوز بالا بود.
مواد و روش‌‌ها
در این مطالعه تجربی 36 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به چهار گروه (کنترل (9=n)، تمرین (9=n)، عصاره دارچین (9=n) و تمرین- عصاره دارچین (9=n)) تقسیم شدند. القای مقاومت به انسولین با استفاده از محلول فروکتوز 10% به مدت 5 هفته انجام شد. گروه‌‌های تمرین به مدت 8 هفته تمرین هوازی را انجام دادند. به گروه‌‌ها عصاره mg/kg 200 وزن بدن در روز عصاره دارچین، خورانده شد. داده‌‌ها با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه در سطح معنی‌‌داری 05/0 Pتحلیل شد.
یافته‌‌ها
نتایج نشان داد که تمرین هوازی همراه با عصاره و بدون عصاره باعث کاهش معنی‌‌داری در RBP4 سرمی گردید (0001/0=P). همچنین در همه گروه‌‌های تجربی کاهش معنی‌‌داری در غلظت سرمی انسولین، گلوکز و شاخص مقاومت به انسولین (HOMA-IR) مشاهده شد ( به ترتیب 005/0=P ، 008/0=P و 001/0=P).
نتیجه‌‌گیری
نتیجه پژوهش حاضر نشان داد که تمرینات هوازی تاثیر مفیدی بر RBP4 سرمی دارد. به نظر عصاره گیاهی دارچین تاثیر چندانی بر بهبود مقاومت به انسولین از مسیر RBP4 ندارد.
واژه‌های کلیدی: تمرین هوازی، عصاره دارچین، RBP4، مقاومت به انسولین
متن کامل [PDF 919 kb]   (635 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: فیزیولوژی ورزشی
دریافت: ۱۳۹۶/۶/۱۵ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۷/۲/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲۳ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۷/۲/۲۳


XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 4 - ( سال پنجم، شماره چهارم، زمستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها