:: دوره 6، شماره 3 - ( سال ششم، شماره سوم، پائیز 1397 ) ::
دوره 6 شماره 3 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - صفحه 13 - 25 برگشت به فهرست نسخه ها
سنجش زمان مراقبت پرستاری مستقیم و غیرمستقیم در بخش های مراقبت ویژه قلبی و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان شهید بهشتی کاشان، سال 1395
محسن ادیب حاج باقری* 1، مریم احمدی شاد2
1- مرکر تحقیقات پرستاری تروما، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران ، adib1344@yahoo.com
2- مرکر تحقیقات پرستاری تروما، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران
چکیده:   (719 مشاهده)
مقدمه
پژوهش حاضر با هدف اندازه‌‌گیری زمان مراقبت مستقیم و غیرمستقیم در بخش‌‌های مراقبت ویژه قلبی و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان بهشتی کاشان در سال 1395 انجام شد.
مواد و روش‌‌ها
در مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر به روش مقطعی، فعالیت‌‌های 32 پرستار طی ماه‌‌های اردیبهشت و خرداد سال 1395 مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده‌‌ها چک لیستی مشتمل بر سه بخش اطلاعات دموگرافیک، سنجش زمان مراقبت مستقیم و غیرمستقیم بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌‌ها از نرم‌‌افزار SPSS v.13 استفاده شد. داده‌‌ها با استفاده از شاخص‌‌های آمار توصیفی، آزمون تی مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه و آنالیز کوواریانس و سطح معنی‌‌داری 0/05P<، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌‌ها
در یک شیفت کاری، میانگین زمان مراقبت مستقیم 9/46 ±2/145 دقیقه و میانگین زمان مراقبت غیرمستقیم 1/44±7/143 دقیقه بود. در بخش ICU قلب میزان مراقبت مستقیم بیشتر از زمان مراقبت غیرمستقیم بود (17/19±23/162 دقیقه، در مقابل 41/50±72/157دقیقه). بیشترین مراقبت مستقیم (5/38 درصد) در شیفت‌‌های عصر و بیشترین مراقبت غیرمستقیم (44 درصد) در شیفت‌‌های صبح انجام می‌‌شد. مدت مراقبت مستقیم و غیرمستقیم رابطه معنی‌‌داری با جنسیت، سابقه کار، وضعیت استخدامی و وضعیت آموزشی پرستاران نداشت.
نتیجه‌‌گیری
در بخش‌‌های مراقبت ویژه قلبی میزان مراقبت مستقیم بیش از مراقبت غیرمستقیم بود. با وجود شرایط نسبتا مطلوب مراقبت‌‌ در این بخش‌‌ها ،لازم است مدیران پرستاری با اجرای برنامه‌‌های آموزشی و بکارگیری تکنولوژی نوین جهت وظایف نوشتاری پرستاران، زمینه را برای مراقبت‌‌های بالینی بهینه فراهم سازند.
واژه‌های کلیدی: زمان سنجی، بخش مراقبت ویژه قلبی، مراقبت مستقیم، مراقبت غیرمستقیم
متن کامل [PDF 830 kb]   (217 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: پرستاری مراقبت های ویژه
دریافت: ۱۳۹۷/۳/۱۹ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۷/۸/۱۹ | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: ۱۳۹۷/۹/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۶ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۷/۱۰/۶


XML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 3 - ( سال ششم، شماره سوم، پائیز 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها