:: دوره 8، شماره 4 - ( سال هشتم، شماره چهارم، زمستان 1399 ) ::
دوره 8 شماره 4 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - صفحه 22 - 34 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی اثر تمرین تصویرسازی حرکتی پس از جلسۀ تمرین بر تحکیم حافظۀ حرکتی سالمندان (مطالعه نیمه آزمایشی)
زهرا استیری1، الهام مهدوی2، محمدرضا شهابی کاسب2
1- دانشگاه حکیم سبزواری ، zstiri@hsu.ac.ir
2- دانشگاه حکیم سبزواری
چکیده:   (713 مشاهده)
مقدمه
هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی اثر تمرین تصویرسازی حرکتی پس از جلسۀ تمرین بر تحکیم حافظۀ حرکتی سالمندان بود.
مواد و روش­ها
جامعه آماری پژوهش، سالمندان زن و مرد سالم ساکن در آسایشگاه‌های شهر مشهد بودند که 22  نفر از افراد واجد شرایط به صورت تصادفی در 2 گروه تصویرسازی حرکتی و کنترل (11 نفر هر گروه) قرار گرفتند. مداخلات درگروه آزمون شامل مراحل اکتساب، بازیابی پس از 24 ساعت و یک هفته بود. تکلیف حافظۀ حرکتی شامل اجرای یک توالی انگشتی بود که پس از آن تمرین مکمل تصویرسازی حرکتی برای گروه تجربی و مطالعه کتاب به مدت 15 دقیقه برای گروه کنترل اجرا شد. در توصیف آماری داده‌ها از شاخص‌های میاتگین و انحراف استاندارد و در تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس با اندازه‌های تکراری (تعیین اثر بخشی تمرینات تصویرسازی حرکتی) و نیز از آزمون تعقیبی بونفرونی جهت مشخص شدن تفاوت معنی‌دار در مراحل مختلف استفاده شد و جهت مقایسه دو گروه از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده گردید.
یافته­ها
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در مرحله یادداری 2، بین دو گروه تصویرسازی حرکتی و کنترل تفاوت معنی‌دار آماری با برتری گروه تصویرسازی وجود دارد (F=9/87 و P=0/005).
نتیجه­گیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از تمرین تصویرسازی حرکتی موجب بهبود معنادار در مراحل مختلف شد؛ همچنین، تمرین مکمل تصویرسازی حرکتی در تحکیم و بهبود حافظه حرکتی سالمندان پس از یک هفته موثر است.
واژه‌های کلیدی: تحکیم حافظه، تکلیف حافظه حرکتی، تمرین ذهنی، خواب، یادگیری توالی حرکتی
متن کامل [PDF 546 kb]   (148 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: روانشناسی بالینی
دریافت: 1397/12/8 | ویرایش نهایی: 1399/10/1 | پذیرش: 1399/2/27 | انتشار: 1399/10/1 | انتشار الکترونیک: 1399/10/1


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 4 - ( سال هشتم، شماره چهارم، زمستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها