:: ::
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
پیشران های توسعه تصمیم گیری راهبردی مبتنی بر شواهد در بیمارستان های شهر تهران
خانم سمانه سهرابی1 ، دکتر سعاد محفوظ پور 2، دکتر 3- شقایق وحدت3 ، دکتر محمود محمودی4 ، دکتر 5- مهناز ربیعی ربیعی5
1- 1- گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ واحد تهران جنوب ؛دانشگاه آزاد اسلامی ؛تهران ؛ ایران
2- مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ واحد تهران جنوب ؛دانشگاه آزاد اسلامی ؛تهران ؛ ایران (مسول) ، smahfoozpour@yahoo.com
3- مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ واحد تهران جنوب ؛دانشگاه آزاد اسلامی ؛تهران ؛ ایران
4- استاد؛گروه آمار؛واحد علوم تحقیقات ؛ دانشگاه آزاد اسلامی ؛ تهران؛ ایران
5- استادیار؛ گروه اقتصاد؛ واحد تهران جنوب ؛دانشگاه آزاد اسلامی ؛تهران ؛ ایران
چکیده:   (210 مشاهده)
مقدمه
اهمیت تصمیم­گیری راهبردی مبتنی بر شواهد در بیمارستان­ها سبب گردیده است تا پژوهش حاضر با هدف پیشران های توسعه تصمیم­گیری راهبردی مبتنی بر شواهد در بیمارستان های شهر تهران طراحی و اجرا شد.
 مواد و روش­ها
پژوهش حاضر از جمله پژوهش­های آمیخته از نوع اکتشافی بود که به صورت میدانی انجام شد. جامعه بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی بودند. همچنین جامعه بخش کمی شامل مدیران بیمارستان­های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران است. ابزار پژوهش حاضر شامل مصاحبه و پرسشنامه بود. روش آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر، معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی بود.
یافته­ها
نتایج پژوهش حاضر نشان داد تعداد 8 عامل (دانش، قضاوت، تجربه، زمینه، ترجیحات و ارزش­های مدیریتی، ترجیحات و ارزش­های ذینفعان، ملاحظات اخلاقی و برنامه­های سازمان) به عنوان پیشران های توسعه تصمیم­گیری راهبردی مبتنی بر شواهد در بیمارستان های شهر تهران شناسایی شد. نتایج مدل پژوهش حاضر نشان داد که تمامی عوامل بر توسعه تصمیم گیری راهبردی مبتنی بر شواهد در بیمارستان­های شهر تهران تاثیر می­گذارند که در این میان زمینه با تاثیرگذاری 243/0 بیشترین تاثیر را دارد. همچنین نتایج مربوط به شاخص­های برازش مدل نشان داد که مدل ارائه شده در پژوهش حاضر، از برازش مناسبی برخوردار است.
نتیجه­گیری
با توجه به نتایج پژوهش حاضر مشخص شد که عامل زمینه به عنوان کلیدی­ترین عامل در مسیر توسعه تصمیم­گیری راهبردی مبتنی بر شواهد در بیمارستان­های شهر تهران مشخص است که این مساله نشان­دهنده اهمیت توجه به این عوامل در بیمارستان­ها است.
واژه‌های کلیدی: سلامت، تصمیم‌گیری راهبردی، پزشکی مبتنی بر شواهد، بیمارستان
     
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
دریافت: 1397/12/14 | ویرایش نهایی: 1399/1/5 | پذیرش: 1399/3/31 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1399/11/4


XML   English Abstract   Printبرگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها