:: دوره 7، شماره 3 - ( سال هفتم، شماره سوم، پاییز 1398 ) ::
دوره 7 شماره 3 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - صفحه 38 - 48 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه نگرش و کیفیت زندگی سالمندان مقیم/غیرمقیم به سرای سالمندان
یزدان عبدالمحمدی* 1، سمانه طبایی2 ، الهه دقیق بین3 ، شهروز رهبری3
1- گروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، نیشابور، ایران ، Yazdan.y.m.k@gmail.com
2- گروه علوم پایه، دانشکده علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران
3- گروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، نیشابور، ایران
چکیده:   (2198 مشاهده)
مقدمه
جمعیت جهان به سرعت در حال سالمند شدن است و امروزه در اکثر جوامع، سالمندی به عنوان یک مسئله مهم مطرح می باشد. هدف مطالعه، مقایسه نگرش سالمندان مقیم/ غیر مقیم به سراهای سالمندی و بررسی کیفیت زندگی آنها  بود.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع مطالعه توصیفی مقایسه ای- مقطعی بود، که در آن داده ها توسط جمعیت 212 نفری شامل 171 نفر سالمند غیرمقیم سرای سالمندان و 41 نفر سالمند مقیم سرای سالمندان از طریق یک پرسشنامه سه بخشی جمع آوری شد که شامل اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه محقق ساخته نگرش به سرای سالمندان و پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی بود. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS و از طریق آمار توصیفی و استنباطی (آزمون­های t دو نمونه مستقل، آزمون من-ویتنی، آزمون کروسکال والیس و تحلیل واریانس یک طرفه) انجام شد.
یافته ها: از جمعیت 212 نفری این تحقیق2/51 درصد از سالمندان مقیم مرد و مابقی زن بودند. 1/59 درصد از سالمندان غیر مقیم مرد و مابقی زن بودند. میانگین نمره نگرش سالمندان مقیم و غیر مقیم از 22 تا 100 نمره به ترتیب برابر 31/78±19/54 و 63/94±77/59 بود که نمره نگرش گروه سالمندان مقیم به سرای سالمندان از سالمندان غیر مقیم کمتر بود و در تمامی ابعاد کیفیت زندگی سالمندان غیرمقیم بالاتر از سالمندان مقیم بود (01/0> p).
نتیجه گیری: نتیجه این پژوهش حاکی از این است که عواملی همچون تعداد فرزند، وضعیت منزل و میزان تحصیلات بر کیفیت زندگی سالمندان تاثیر چشم گیری دارد.
واژه‌های کلیدی: سالمندان- سبک زندگی- سرای سالمندان- نگرش
متن کامل [PDF 1997 kb]   (290 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: پرستاری سالمندی
دریافت: 1398/2/4 | ویرایش نهایی: 1398/12/20 | پذیرش: 1398/5/5 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1398/6/4 | انتشار: 1398/10/1 | انتشار الکترونیک: 1398/10/1


XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 3 - ( سال هفتم، شماره سوم، پاییز 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها