:: دوره 8، شماره 2 - ( سال هشتم، شماره دوم، تابستان 1399 ) ::
دوره 8 شماره 2 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - صفحه 18 - 28 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی هنردرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی‌ بر استرس و سبک زندگی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی نیشابور
زینب جلمبادانی* 1، اباصلت برجی2 ، مهدی بکائیان2
1- علوم پزشکی نیشابور ، jalambadaniz@gmail.com
2- علوم پزشکی نیشابور
چکیده:   (802 مشاهده)
پژوهش حاضر به‌منظور بررسی اثربخشی هنردرمانی مبتنی‌بر ذهن آگاهی به‌عنوان مداخله گروهی جدید در روان‌درمانی بر کاهش  استرس و بهبود سبک زندگی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری نیشابور در سال 1397  انجام شده است.
 مواد و روش ها
 84 نفر از زنان باردار 15 تا 45 سال، در یک طرح مداخله ای پیش‌آزمون -پس‌آزمون با گروه کنترل، به‌طور تصادفی به دو گروه آزمون وکنترل تقسیم شدند و به نسخه کوتاه مقیاس استرس اورلی و گیردانو و نیز پرسش‌نامه سبک زندگی  ارتقا ء سلامت والکر پاسخ دادند. گروه آزمون ، 10 هفته هنردرمانی مبتنی بر ذهن‌ آگاهی را دریافت کردند و یک ماه پس از مداخله، هر دو گروه دوباره با همان ابزارها ارزیابی و داده‌ها با نرم افزار spss 20 و آزمون های آماری شامل کای دو ، تی مستقل و تی زوجی تجزیه و تحلیل شدند. 
یافته ها
به منظور مقایسه میانگین اختلاف نمره  ابعاد مقیاس سبک زندگی و استرس در قبل و یک ماه بعد از مداخله در دو گروه از آزمون  تی مستقل استفاده گردید و نتایج نشان داد که  بین تغییرات نمره ابعاد مقیاس سبک زندگی و استرس ( افزایش نمره) در دو گروه آزمون و کنترل اختلاف معنی داری وجود دارد (05/0P<).
نتیجه‌گیری
 هنردرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به‌عنوان یک روش جدید که ترکیبی از درمان‌های روان‌شناختی و هنردرمانی است در کاهش استرس و بهبود سبک زندگی جمعیت زنان باردار مؤثر است. با توجه به سودمندی این روش، استفاده از این روش جدید در گروههای سنی و جمعیتی دیگر پیشنهاد می‌گردد.
واژه‌های کلیدی: استرس، سبک زندگی، زنان باردار، هنردرمانی
متن کامل [PDF 1508 kb]   (121 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: روانشناسی بالینی
دریافت: 1398/2/20 | ویرایش نهایی: 1399/6/26 | پذیرش: 1398/6/5 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1399/3/18 | انتشار: 1399/3/10 | انتشار الکترونیک: 1399/3/10


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 2 - ( سال هشتم، شماره دوم، تابستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها