:: دوره 7، شماره 3 - ( سال هفتم، شماره سوم، پاییز 1398 ) ::
دوره 7 شماره 3 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - صفحه 75 - 88 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی اثر همزمان مکمل یاری کلرلا ولگاریس و تمرین تناوبی با شدت بالا بر کاهش سطوح سرمیIL-6 و مقاومت به انسولین در مردان دارای اضافه‌وزن
آقای علی اکبر شفیعی1، دکتر وریا طهماسبی* 2، دکتر محمد عزیزی3
1- کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه رازی ،کرمانشاه ، ایران
2- استادیار ، فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه رازی ، کرمانشاه ، ایران ، worya2626@gmail.com
3- استادیار ، فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه رازی ، کرمانشاه ، ایران
چکیده:   (2620 مشاهده)
مقدمه
با توجه به نقش مکمل کلرلا ولگاریس در افزایش عملکرد و بهبود شرایط التهابی بدن هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر شش هفته برنامه HIIT و مکمل دهی کلرلا ولگاریس بر کاهش سطوح سرمی IL-6 و مقاومت به انسولین در مردان دارای اضافه ‌وزن بود.
مواد و روش­‌ها
30 نفر آزمودنی تحقیق حاضر (سن 2/1± 22/8 سال؛ BMI 9/6 ±27/1) به صورت تصادفی در سه گروه (10 نفره) قرار گرفتند. قبل و 48 ساعت پس از پایان 6 هفته تمرین HIIT نمونه‌های خونی از آزمودنی‌ها گرفته و برای اندازه اینترلوکین-6، انسولین و گلوکز مورد استفاده قرار گرفت. برنامه تمرین آزمودنی‌­ها شامل 6 هفته تمرین HIIT با شدت 90 درصد ضربان قلب بیشینه بود. آزمودنی‌های گروه تمرین+ مکمل قرص (300 میلی‌گرم) مکمل کلرلا ولگاریس را در طی شش هفته تمرین مصرف می‌کردند. به منظور بررسی داده‌­ها از روش آماری تحلیل واریانس مکرر استفاده و سطح معناداری آزمو­ن­ها 0/05P< درنظر گرفته شد.
یافته‌­ها
نتایج این تحقیق نشان داد گروه مکمل کلرلا ولگاریس همراه با تمرینات HIIT کاهش معنادار IL-6 در مقایسه با سایر گروه‌­ها را نشان داد (0/041=p). شاخص مقاومت به انسولین نیز هنگام مقایسه سه گروه کاهش معناداری را نشان داد (0/011=P). نتایج ترکیب بدن کاهش وزن چربی (0/009P=) و افزایش آمادگی هوازی (0/016p=) آزمودنـی‌­های گروه تمرین + مکمل را در مقایسه  با دیگر گروه‌­ها نشان داد.
 نتیجه­‌گیری
نتایج تحقیق حاضر نشان داد شش هفته تمرینات HIIT همراه با مکمل یاری کلرلا ولگاریس باعث کاهش IL-6 و بهبود مقاومت به انسولین در مردان دارای اضافه‌وزن شد.
واژه‌های کلیدی: فعالیت ورزشی، مقاومت به انسولین، اضافه وزن، التهاب
متن کامل [PDF 1371 kb]   (337 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: فیزیولوژی ورزشی
دریافت: 1398/2/23 | ویرایش نهایی: 1398/9/30 | پذیرش: 1398/4/5 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1398/6/4 | انتشار: 1398/10/1 | انتشار الکترونیک: 1398/10/1


XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 3 - ( سال هفتم، شماره سوم، پاییز 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها