:: دوره 7، شماره 3 - ( سال هفتم، شماره سوم، پاییز 1398 ) ::
دوره 7 شماره 3 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - صفحه 14 - 26 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی ویژگی‌های فیزیکی نانولیپوزوم اسانس باریجه و اثر ضدمیکروبی آن بر باکتری اشریشیا کلی O157:H7
دکتر مسعود نجف نجفی* 1، خانم آنیتا آریان‌مهر2، دکتر علی محمدی‌ثانی2
1- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران ، m.najafnajafi@areeo.ac.ir
2- گروه علوم و صنایع‌غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، قوچان، ایران
چکیده:   (1807 مشاهده)
مقدمه
اشریشیا کلی یک باکتری مهم بیماریزا است که از طریق آب و مواد غذاایی آلـوده منتقـل می‌­شود. هدف از این پژوهش، ارزیابی ویژگی‌­های فیزیکی نانولیپوزوم اسانس باریجه و اثر ضدباکتریایی آن بر روی اشریشیا کلی O157:H7 بود.
مواد و روش­‌ها
نانولیپوزوم به روش هیدراسیون لایه نازک و امواج فراصوت تولید شد. اندازه ذره‌ای، شاخص بس‌پاشیدگی و کارایی سیستم درون‌پوشانی مورد بررسی گرفت. حداقل غلظت بازدارنده رشد و حداقل غلظت کشندگی اسانس و نانولیپوزوم حاوی اسانس باریجه به روش رقیق کردن در محیط مایع بر علیه باکتری اشریشیا کلیO157:H7  تعیین گردید. همچنین رشد این باکتری در مجاورت غلظت‌های مختلفی از حداقل غلظت بازدارندگی رشد اسانس در دو حالت آزاد و درون‌پوشانی شده در زمان‌های منتخب پس از کشت انجام شد.
یافته‌­ها
اندازه نانولیپوزوم خالی و نانولیپوزوم حاوی اسانس به‌ترتیب 138/76 و 81/47 نانومتر بود. همچنین نانولیپوزوم حاوی اسانس شاخص بس‌پاشیدگی کمتری داشت. کارایی درون‌پوشانی به میزان 73/26 درصد به‌دست آمد. حداقل غلظت کشندگی و حداقل غلظت بازدارندگی اسانس در حالت درون‌پوشانی نسبت به حالت آزاد کمتر بود. استفاده از اسانس آزاد با غلظت 75 درصد حداقل غلظت کشندگی در مقایسه با نمونه کنترل سبب کاهش لگاریتمی تعداد باکتری CFU/mL 3/28 و 1/12 به ترتیب در12 و 24 ساعت پس از کشت گردید. این کاهش در نانولیپوزوم حاوی اسانس به ترتیب CFU/mL 3/4 و 2/53 لگاریتم بود (0/05
<p).
نتیجه­‌گیری
نانولیپوزوم اسانس باریجه به شکل مؤفقیت‌آمیزی به‌روش هیدراسیون لایه نازک و امواج فراصوت تولید شد و اثر ضد میکروبی بیشتری بر روی اشریشیا کلی O157:H7 نسبت به اسانس آزاد داشت.
واژه‌های کلیدی: اسانس باریجه، نانولیپوزوم، ضدمیکروبی، اشریشیا کلی O157:H7
متن کامل [PDF 1447 kb]   (228 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: صنایع غذایی
دریافت: 1398/3/20 | ویرایش نهایی: 1398/12/20 | پذیرش: 1398/4/19 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1398/6/4 | انتشار: 1398/10/1 | انتشار الکترونیک: 1398/10/1


XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 3 - ( سال هفتم، شماره سوم، پاییز 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها