:: دوره 8، شماره 2 - ( سال هشتم، شماره دوم، تابستان 1399 ) ::
دوره 8 شماره 2 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - صفحه 107 - 117 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه فرسودگی شغلی و تمایل به ماندگاری پرستاران بخش‌های روانپزشکی بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1397
نسرین شعربافچی‌ زاده1 ، محمدامین دانشور2 ، بهروز مداحیان2 ، مهرناز فولادی* 3
1- مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
2- کمیته تحقیقات دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
3- کمیته تحقیقات دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران ، mehrnazfooladi1376@gmail.com
چکیده:   (676 مشاهده)
مقدمه
فرسودگی شغلی یکی از عوامل اصلی در کاهش بازده کاری، ایجاد عوارض جسمی و روانی در مشاغل مختلف به ویژه پرستاری است. تأثیرات فرسودگی شغلی گاهی موجب کاهش تمایل فرد به ماندن در شغل می‏شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه فرسودگی شغلی و تمایل به ماندگاری پرستاران انجام یافته است.
مواد و روش‌ها
پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی - تحلیلی است که بر روی 130 نفر از پرسنل پرستاری بخش‏های روانپزشکی بیمارستان‏های دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان که به‏صورت طبقه‏بندی تصادفی ساده انتخاب شدند، انجام شد. به منظور جمع‏آوری اطلاعات از دو پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ و پرسشنامه تمایل به ماندگاری در شغل واینر و واردی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‏ها با استفاده از نرم‏افزار آماری SPSS نسخه 24 انجام شد.
یافته‌ها
میزان خستگی عاطفی (46/58 درصد)، مسخ شخصیت (61/44 درصد) و احساس ناکارآمدی در سطح کم (07/43 درصد) محاسبه شد. بیشتر پرستاران شاغل در بخش‏های روانپزشکی تمایل به ماندن در شغل متوسطی داشتند (84/43 درصد). همچنین همبستگی تمایل به ماندگاری در شغل و خستگی عاطفی و مسخ شخصیت معکوس و معنی‏دار بود (05/0>P). اما بین تمایل به ماندگاری و احساس ناکارآمدی و فرسودگی شغلی هبستگی معناداری مشاهده نشد(05/0).
نتیجه‌گیری
نتایج نشان داد میان بعد خستگی عاطفی و مسخ شخصیت با تمایل به ماندگاری در شغل رابطه معناداری وجود دارد. با کاهش فرسودگی شغلی و افزایش میل به ماندن پرستاران شاغل در بخش‏های روانپزشکی می‏توان به ارائه خدمات شایسته‏تر، افزایش رضایت شغلی و کاهش هزینه‏های مراقبتی و درمانی دست یافت.
واژه‌های کلیدی: فرسودگی شغلی، تمایل به ماندگاری، پرستار، بخش روانپزشکی
متن کامل [PDF 1384 kb]   (77 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: پرستاری روان
دریافت: 1398/6/2 | ویرایش نهایی: 1399/6/28 | پذیرش: 1399/1/23 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1399/3/18 | انتشار: 1399/3/10 | انتشار الکترونیک: 1399/3/10


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 2 - ( سال هشتم، شماره دوم، تابستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها