:: دوره 8، شماره 3 - ( سال هشتم، شماره سوم، پاییز 1399 ) ::
دوره 8 شماره 3 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - صفحه 87 - 95 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر آموزش تنظیم هیجان به روش گروس بر افزایش رفتار ایمنی پرستاران
آقای پیمان حاتمیان* 1، خانم پرستو حاتمیان2 ، خانم مریم نوری3
1- م ، hatamian152@gmail.com
2- رازی
3- قم
چکیده:   (858 مشاهده)
مقدمه
از آنجایی که تنظیم هیجان از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر رفتار انسان است، بنابراین پژوهش حاضر با هدف تاثیر تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گروس بر رفتار ایمنی پرستاران انجام شد.
مواد و روش ها
 پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود، جامعه ی آماری شامل تمامی پرستاران  شاغل در بیمارستان امام رضا شهر کرمانشاه که در سال 1398 مشغول به کار بودند. حجم نمونه شامل 30 نفر بود که به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند و به صورت کاملا تصادفی در دو گروه(15 نفر آزمایش و 15 نفر کنترل) گماشته شدند، ابتدا بر روی هر دو گروه پیش آزمون به وسیله پرسشنامه رفتار ایمنی اجرا شد و سپس گروه آزمایش در معرض آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گروس قرار گرفت (8جلسه 90 دقیقه ای) اما گروه کنترل چنین آموزشی را دریافت نکرد، در آخر هر دو گروه مجددا به پرسشنامه پاسخ دادند(پس آزمون). نهایتا داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیره و به وسیله نرم افزار SPSS-23 تحلیل شدند.
یافته ها
نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که میانگین مولفه های رفتار ایمنی در گروه آزمایش به نسبت گروه کنترل پس از مداخله بیشتر شده بود(p>0/001).
نتیجه گیری
بنابراین می توان نتیجه گرفت که آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گروس بر رفتار ایمنی پرستاران اثر بخش بود، بنابراین پیشنهاد می شود متولیان حوزه سلامت با برگزاری دوره های آموزش تنظیم هیجان به سلامت روان پرستاران کمک نمایند.
واژه‌های کلیدی: تنظیم هیجان، رفتار ایمنی، پرستاران
متن کامل [PDF 1047 kb]   (34 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: پرستاری روان
دریافت: 1398/6/14 | ویرایش نهایی: 1399/8/16 | پذیرش: 1399/2/31 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1399/3/28 | انتشار: 1399/3/10 | انتشار الکترونیک: 1399/3/10


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 3 - ( سال هشتم، شماره سوم، پاییز 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها