:: دوره 8، شماره 2 - ( سال هشتم، شماره دوم، تابستان 1399 ) ::
دوره 8 شماره 2 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - صفحه 140 - 155 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی طرحواره‌‌درمانی مبتنی بر ذهن‌‌آگاهی بر افسردگی، اضطراب و ناامیدی زنان خیانت‌دیده: یک کار‌آزمایی بالینی تصادفی شده
اقای محمد رضا رفتار علی آبادی1 ، دکتر حسین شاره* 2، دکتر حسن توزنده جانی1
1- گروه روانشناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، نیشابور، ایران
2- گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران ، h.shareh@hsu.ac.ir
چکیده:   (839 مشاهده)
مقدمه
خیانت منجر به مشکلات سلامت‌روان، آشفتگی‌خانوادگی، نشخوار‌فکری درباره رویداد و تغییر نگرش فرد خیانت دیده نسبت به همسرش می‌شود، لذا هدف از این‌پژوهش بررسی اثر‌بخشی طرحواره‌درمانی متمرکز بر ذهن‌آگاهی بر افسردگی، اضطراب و ناامیدی زنان خیانت­دیده بود.
مواد و روش­ها
روش پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی طرح پیش‌آزمون- پسآزمون با گروه کنترل و پیگیری بود. جامعه آماری شامل کلیه زنانی بود که در فواصل دی‌ماه تا اسفند‌ماه 96 به علت خیانت همسر در شهر مشهد نیازمند خدمات روانشناختی بودند که تعداد 24 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل  قرار گرفتند. هر دو گروه پرسشنامه های افسردگی، اضطراب و نا‌امیدی بک را در پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری 2 ماهه تکمیل کردند. گروه آزمایش 10 جلسه مداخله طرحواره‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی (فن وریسویک و همکاران، 2014) دریافت کردند. داده ها با روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر عاملی تحلیل شد.
یافته­ها
اثر تعامل درون‌گروهی و بین‌گروهی در افسردگی ((p= 0/01 و اضطراب (p=0/001) معنادار ولی در ناامیدی معنادار نیست (p= 0/36). در افسردگی و اضطراب از پیش‌آزمون به پس‌آزمون و پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد (p<0/01) اما در مورد ناامیدی تفاوت بین پیش‌آزمون و پس‌آزمون و پیگیری معنادار نیست (p>0/05).
نتیجه­گیری
طرحواره‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی می تواند برای کاهش افسردگی و اضطراب زنان قربانی خیانت همسر مورد استفاده قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: طرحواره‌درمانی، ذهن‌آگاهی، افسردگی، اضطراب، ناامیدی، خیانت، زنان
متن کامل [PDF 1424 kb]   (93 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: روانشناسی بالینی
دریافت: 1398/9/7 | ویرایش نهایی: 1399/6/28 | پذیرش: 1399/2/30 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1399/3/28 | انتشار: 1399/3/10 | انتشار الکترونیک: 1399/3/10


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 2 - ( سال هشتم، شماره دوم، تابستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها