:: دوره 8، شماره 3 - ( سال هشتم، شماره سوم، پاییز 1399 ) ::
دوره 8 شماره 3 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - صفحه 96 - 107 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثر نانو زرات آهن و نقره بر تشکیل بیوفیلم در باکتری های جدا شده از نمونه های بالینی
دانشجو غزاله کشوری* 1، مربی امیر حسین مومن2 ، مربی حسین وزینی3
1- دانشگاه آزاد همدان ، keshvari60@yahoo.com
2- استادیار دانشگاه آزاد همدان
3- هیئت علمی دانشگاه آزاد همدان
چکیده:   (685 مشاهده)
چکیده
مقدمه
عفونتهای بیمارستانی به عنوان یک مشکل عمده جهانی مطرح هستند. استفاده از
نانوذرات اکسید فلزی جهت مقابله با عفونتهای باکتریایی به عنوان روش جایگزین
آنتیبیوتیکها میتواند موثر باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر نانوذرات آهن و نقره بر
تشکیل بیوفیلم در باکتریهای جداشده از نمونههای بالینی و امکان استفاده از این نانوذرات
بر سطوح آزمایشگاهی میباشد.
مواد و روشها
این مطالعه روی سه گونه باکتریایی جدا شده از بخشهای مختلف بیمارستانهای
امام رضا )ع(، امام حسین )ع( و طالقانی شهر کرمانشاه انجام شد. سپس با استفاده
از روشهای استاندارد میکروبیولوژی و مولکولی شناسایی شد و مقاومت
آنتیبیوتیکی آنها تعیین گردید. جهت بررسی تاثیر ضدعفونی کنندگی نانوذرات
نقره و آهن بر تشکیل بیوفیلم از پلیت 69 خانهای استفاده شد. دادهها بهوسیلهی
نرمافزار SPSS ویرایش 2۲ تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها
19/ نتایج نشان داد 6 نمونه مربوط به خون ) 03 درصد(، 5 نمونه از پوست ) 96
50 درصد( بود. بیشترین میزان مهار تشکیل بیوفیلم / درصد( و 19 نمونه ادرار ) 00
باکتری اشریشیاکلی، توسط نانوذرات نقره و آهن به ترتیب به میزان 60 و 9۲
درصد است. مهار تشکیل بیوفیلم در باکتری استاف اپیدرمیدیس توسط نانوذرات
نقره و آهن به ترتیب به میزان 69 و 9۲ درصد رخ داد و نیز بیشترین میزان مهار
تشکیل بیوفیلم سودوموناس آئروجینوزا توسط نانوذرات نقره و آهن 69 و 66 درصد
میباشد.
نتیجه گیری
استفاده از نانوذرات نقره و آهن توانایی بالایی برای از بین بردن باکتریهایسودموناس
آئروجینوزا موجود در بیوفیلم دارد.
واژه‌های کلیدی: بیوفیلم، نانوذرات نقره، نانوذرات آهن، ایزوله بالینی، وسایل آزمایشگاهی
متن کامل [PDF 581 kb]   (24 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: میکروب شناسی
دریافت: 1398/9/25 | ویرایش نهایی: 1399/8/16 | پذیرش: 1399/2/30 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1399/3/18 | انتشار: 1399/3/10 | انتشار الکترونیک: 1399/3/10


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 3 - ( سال هشتم، شماره سوم، پاییز 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها