:: دوره 8، شماره 4 - ( سال هشتم، شماره چهارم، زمستان 1399 ) ::
دوره 8 شماره 4 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - صفحه 35 - 44 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه بین ابعاد سلامت روانشناختی پرستاران با تاب آوری بیماران
سید علیرضا موسوی 1، جمال الدین الوانی2
1- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی_بخش مدیریت ، alimosavi1396468@yahoo.com
2- رییس دانشگاه کازرون
چکیده:   (804 مشاهده)
مقدمه
سلامت روانشناختی به مفهوم تامین و ارتقا سلامت روانی فردی و اجتماعی، پیشگیری از ابتلا و درمان مناسب بیماری‌های روانی و توانبخشی بیماران روانی است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ابعاد سلامت روانشناختی پرستاران با تاب‌آوری بیماران بخش‌های جراحی است.
مواد و روش­ها
این پژوهش به روش توصیفی-همبستگی با ماهیت کاربردی در سال 1398 انجام شد. جامعه آماری شامل بیماران بخش‌های جراحی بیمارستان نمازی شیراز بود که با استفاده از فرمول کوکران عداد 115 نفر از بیماران به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده بود و فرم رضایت آگاهانه شرکت در تحقیق نیز از نمونه نیز اخذ گردید. ابزارهای اندازه‌گیری شامل پرسشنامه استاندارد فلاح (1398) برای سنجش سلامت روانشناختی و پرسشنامه استاندارد کونور و دیویدسون (۲۰۰۳) برای سنجش تاب‌آوری می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از شبکه‌های عصبی مصنوعی و آزمون اسپیرمن استفاده گردید. همچنین آنالیزهای آماری با استفاده از نرم‌افزار spss نسخه 22  انجام شد.
یافته­ها
میانگین نمرات ارزیابی بیماران از متغیر سازگاری هیجانی 71/ 4 از نمره 5 با انحراف معیار 03/1، هوش هیجانی 45/4 با انحراف معیار 11/1، سازگاری اجتماعی31/4 با انحراف معیار 10/1، عوامل محیطی 18/4 با انحراف معیار 15/1، ارتباطیاجتماعی 07/4 با انحراف معیار 17/1 و تاب‌آوری 75/4 با انحراف معیار 02/1 محاسبه شد.
نتیجه­گیری
بین ابعاد سلامت روانشناختی با تاب‌آوری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بنابراین با  بهبود، تقویت و توسعه ابعاد سلامت روانشناختی پرستاران می‌توان میزان تاب‌آوری بیماران را در مقابله با درد افزایش داد.
واژه‌های کلیدی: سلامت روانشناختی، سازگاری هیجانی، هوش هیجانی، سازگاری اجتماعی، عوامل محیطی و ارتباطی–اجتماعی، تاب‌آوری
متن کامل [PDF 449 kb]   (160 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: پرستاری روان
دریافت: 1398/11/28 | ویرایش نهایی: 1399/10/1 | پذیرش: 1399/3/28 | انتشار: 1399/10/1 | انتشار الکترونیک: 1399/10/1


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 4 - ( سال هشتم، شماره چهارم، زمستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها