:: ::
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
شیوع ژن های PSM α و PSM β در جدایه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس تولیدکننده بیوفیلم
آنیا آهنی آذری1 ، علی اصغر آیت اللهی2 ، ابوالفضل خندان دل 3
1- گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
2- مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، گرگان ، ایران
3- مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان، گرگان، ایران ، Ab.khandandel@gmail.com
چکیده:   (481 مشاهده)
چکیده
زمینه و هدف: استافیلوکوکوس اورئوس به عنوان یکی از علل شایع عفونت های بیمارستانی و اکتسابی می تواند با تشکیل بیوفیلم به     آنتی بیوتیک ها و سیستم ایمنی میزبان مقاومت پیدا کند. یکی از فاکتورهای حدت این ارگانیسم مدولین های محلول در فنل (PSMs) هستند که در تشکیل بیوفیلم دخالت دارند. در این مطالعه به بررسی شیوع ژن های PSM α و β PSM در بین سویه های بیمارستانی تولیدکننده بیوفیلم پرداخته شد.
روش بررسی: نمونه های بالینی بیماران جمع آوری شده با استفاده از تست های میکروب شناسی و بیوشیمیایی از نظر استافیلوکوکوس اورئوس مورد مطالعه قرار گرفتند. وجود بیوفیلم در جدایه ها به روش میکروتیترپلیت تشخیص داده شد و با استفاده از PCR ، حضور ژن های PSM α  و  β PSM مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: از مجموع 60 جدایه استافیلوکوکوس اورئوس، 47 جدایه (3.78 درصد) از نظر وجود بیوفیلم مثبت تشخیص داده شدند. با انجام PCR مشخص شد که شیوع ژن های PSM α  و  β PSM در جدایه های واجد بیوفیلم به ترتیب 80 درصد و 7/91 درصد بود در حالی که در جدایه های فاقد بیوفیلم شیوع این ژن ها به ترتیب 7/1 درصد و 6/13درصد بود.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه ژن هایPSM α  و  β PSM در بین جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس تولیدکننده بیوفیلم شیوع زیادی داشتند. بنابراین به نظر می رسد که بین فراوانی این ژن ها و تولید بیوفیلم در این ارگانیسم ارتباطی وجود داشته باشد.
واژه‌های کلیدی: کلید واژه‌ها: استافیلوکوکوس اورئوس، بیوفیلم، شیوع، ژن PSM
     
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: میکروب شناسی
دریافت: 1399/4/17 | ویرایش نهایی: 1399/7/8 | پذیرش: 1399/7/7 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1399/11/4


XML   English Abstract   Printبرگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها