[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
تصویر روی جلد
AWT IMAGE
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
مشخصات انتشار
مدیر مسئول
دکتر اباصلت برجی
سردبیر
دکتر سعید سمرقندیان
مدیر اجرایی
دکتر سید رضا میرحافظ
ویراستار انگلیسی
دکتر سعید سمرقندیان
 ویراستار ادبی و صفحه آرا
نفیسه سبحانی
مدیر وبگاه
فاطمه عزیزی
صاحب امتیاز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی نیشابور
ناشر
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی نیشابور

ISSN: 3203-2383
eISSN: 2768-2476
..
:: راهنمای نویسندگان ::

فرم تعهد نامه نویسندگان مقاله ( در قسمت فایل های پیش نیاز ارسال مقاله این فرم را پرنموده و پس از اسکن، هردو صفحه که بصورت عکس می باشد را در یک فایل rar یا zip قرار داده و بار گذاری نمایید )
راهنمای نویسندگان مقاله

مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور با هدف ترویج و انتشار یافته های علمی مبتنی بر پژوهش و بالا بردن سطح آگاهی و نیز آموزش و انتقال مفاهیم علمی-پژوهشی انجام شده به سایر همکاران، در زمینه های پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری، بهداشت و مدیریت خدمات بهداشتی-درمانی و سایر موضوعات وابسته به علوم پزشکی به چاپ می رسد. این مجله به صورت فصلنامه و به زبان فارسی با خلاصه مقالات انگلیسی منتشر می شود.

ارسال مقالات
نویسندگان باید متعهد شوند که مقاله در مجله دیگری چاپ نشده باشد و نویسندگان پیرو درخواست چاپ مقاله خود به سردبیر متعهد می شوند تا گرفتن پاسخ نهایی، مقاله را برای نشریه دیگری ارسال ننمایند.

شیوه نگارش مقاله
انواع مقالات بصورت مقالات پژوهشی اصیل (Original Article)، گزارش مورد (Case Report)، گزارش موارد (Case Series)، مقالات مروری (Review Article)، مقاله کوتاه (Short Communication)، نامه به سردبیر (Letter to Editor) و پاسخ نامه سردبیر (Response) در شاخه های گوناگون علوم پزشکی در مجله پذیرفته می شود.

مقاله ارسالی باید شامل قسمت های ذیل باشد
صفحه عنوان، چکیده فارسی، چکیده انگلیسی، مقدمه، مواد و روش ها، یافته ها، بحث، نتیجه گیری، تشکر و قدردانی، منابع

صفحه اول: شامل عنوان کامل فارسی، نام و نام خانوادگی و وابستگی و درجه علمی نویسنده یا نویسندگان به ترتیب اولویت و تعیین نویسنده مسئول، نشانی پستی نویسنده مسئول، شماره تلفن های همراه و پست الکترونیکی تمامی نویسندگان مقاله باشد.

صفحه دوم: شامل عنوان کامل فارسی و عنوان مکرر فارسی بین 4 تا 8 کلمه، چکیده فارسی با حداکثر 250 کلمه و به تفکیک دارای قسمت های زمینه و هدف، مواد و روش ها، یافته ها، نتیجه گیری و کلیدواژه ها شامل 3 تا 5 واژه از فهرست Mesh در ایندکس مدیکوس باشد.

صفحه سوم: عنوان کامل انگلیسی و عنوان مکرر انگلیسی (Running Title) و چیکده به زبان انگلیسی با همان ساختار چیکده فارسی و حداکثر در 250 کلمه ارائه گردد.

چیکده انگلیسی باید دقیقا مطابق با چیکده فارسی تهیه شود و ضروری است توسط فردی مسلط بر زبان انگلیسی نگاشته شود و شامل قسمت های ذیل باشد:

Introduction and Aims, Materials and Methods, Results, Conclusion, Keywords


صفحه چهارم به بعد: متن مقاله پژوهشی اصیل مطابق با ساختار زیر خواهد بود:
مقدمه
بیان کننده هدف تحقیق، اهمیت و ضرورت موضوع و چکیده ای از مطالعات مرتبط با تحقیق می باشد و نباید شامل یافته ها و یا بحث در مورد موضوع باشد.
مواد و روش ها
شامل نوع مطالعه، چگونگی انتخاب نمونه ها و کنترل آنها، توضیح روش کار بطور کامل، روش و ابزار گردآوری اطلاعات، روایی و پایایی ابزار استفاده شده، مواد و تجهیزات آزمایشگاهی، نحوه تجزیه و تحلیل داده ها و نام آزمون های آماری مورد استفاده می باشد.
اگر از دستگاه خاصی استفاده شده است نام و آدرس شرکت سازنده دستگاه در داخل پرانتز ذکر گردد .
اگر از روشی استفاده شده که قبلا مورد استفاده بوده است منبع روش مذکور آورده شود .
اگر از روشی برای اولین بار استفاده شده اطلاعات کافی در مورد آن برای استفاده دیگر محققان بیان شود .
در مواردی که از دارو استفاده شده است، نام ژنریک، دوز و روش تجویز آن ذکر شود .
ملاحظات اخلاقی بایستی در این قسمت ذکر شوند.
یافته ها
باید بصورت متن، جداول، نمودارها یا تصاویر بدون تکرار و به ترتیب ارائه شده در متن باشد. در این بخش باید صرفا یافته های پژوهش قید شود و از بیان قسمت های مربوط به مقایسه مطالعات مختلف، بررسی متون، مقدمه، بحث و... خودداری گردد.
بحث
شامل تفسیر و مقایسه یافته ها با مطالعات مشابه می باشد. از مطالعاتی با یافته های موافق و مخالف جهت مقایسه استفاده شود. در این قسمت باید در مورد رد یا قبول فرضیات مطرح شده در مقاله توضیح داده شود.
نتیجه گیری
در پایان، مقاله باید بصورت بندهای مشخص شامل نتیجه گیری و پیشنهادات جمع بندی شده و محدودیت های پژوهش و نقاط قوت و کاستی های آن در این بخش بیان گردد.
تشکر و قدردانی
در صورت نیاز از افراد یا سازمان هایی که در تدوین مقاله، گردآوری مطالب یا کمک های مالی و یا فنی همکاری نموده اند تشکر به عمل آید.
درصورتیکه مقاله ارسالی حاصل از طرح پژوهشی مصوب دانشگاه ها یا مراکز تحقیقاتی است کد طرح، تاریخ تصویب، نام مرکز و دانشگاه تصویب کننده آن در این بخش ذکر گردد.
درصورتی که مقاله ارسالی حاصل از یک پایان نامه است، نام نویسندگان، اساتید راهنما و مشاور، محل ارائه پایان نامه، مقطع پایان نامه، دانشگاه و دانشکده و تاریخ دفاع از پایان نامه در این قسمت ذکر شود.
منابع
کلیه منابع حتی منابع فارسی به انگلیسی ترجمه و نوشته شوند. در انتهای منابع فارسی به زبان اصلی آن اشاره شود [Persian].
منابع به ترتیب استفاده در متن شماره گذاری و طبق اصول نگارش منابع « ونکور » مرتب شوند.
برای ارجاع به مقالات از اعداد ریاضی داخل پرانتز استفاده شود. ( مثال (9) ). درصورتیکه به مراجع پی در پی اشاره می گردد باید بین اولین و آخرین شماره از خط فاصله استفاده کرد، در غیر اینصورت از ویرگول « ، » باید سود جست. ( مثال: 9- 7 یا 5،7 ).
توصیه می شود جهت نوشتن منابع از نرم افزار مدیریت منابع از جمله EndNote یا Reference Manager استفاده گردد.
نام مجلات باید بصورت اختصار مطابق با الگوی Index Medicus باشد.
نام خانوادگی نویسندگان در ابتدا و اولین حرف نام ایشان با یک فاصله تایپ شود.
نام نویسندگان با کاما « , » از هم جدا شود و از کلمه " and " برای جدا کردن اسامی استفاده نشود.
اگر تعداد نویسندگان 6 نفر و یا کمتر باشد، ذکر اسامی همه آنها ضرورت دارد. درصورتیکه تعداد نویسندگان بیشتر از 6 نفر باشد، نام 6 نویسنده اول ذکر گردد و بعد از آن عبارت « .et al, » آورده شود.

نحوه رفرنس نویسی
مقالات مجلات
الف) شخص به عنوان نویسنده
نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(گان). عنوان کامل مقاله. نام اختصاری مجله. تاریخ انتشار; شماره(جلد مجله): صفحه شروع و خاتمه مقاله. مثال:

1. Lee CY, Fang CK, Yang YC, Liu CL, Leu YSh, Wang TE, et al. Demoralization syndrome among cancer outpatients in taiwan. Support Care Cancer. 2012;20(10):2259-67.
2. Mohammadi Gh, Kavosi A, Raziani Y, Parvinian Nasab AM. Rhinocerebral mucormycosis and treatment: Report of two cases. J Neyshabur Univ Med Sci. 2014;2(2):10-3. [Persian]

ب) سازمان به عنوان نویسنده

Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin, and proinsulin in participants with impaired glucose tolerance. Hypertension. 2002;40(5):679-86.

ج) مقاله به زبان غیر انگلیسی
عنوان این مقالات به انگلیسی ترجمه و در کروشه آورده می شود و زبان اصلی مقاله در انتها ذکر می گردد.

Ryder TE, Haukeland EA, Solhaug JH. [Bilateral infrapatellar seneruptur hos tidligere frisk kvinne]. Tidsskr Nor Laegeforen. 1996;116:41-2. [Hungarian]

کتاب
الف) شخص به عنوان نویسنده
نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(گان). عنوان کتاب. شماره چاپ. شهر نشر کتاب: ناشر; سال انتشار، شماره صفحات.

Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002.

ب) نویسنده(گان) و تدوین کننده(گان)

Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent pregnancy. 2nd ed. Wieczorek RR, editor. White Plains (NY): March of Dimes Education Services; 2001.

ج) سازمان(ها) به عنوان نویسنده

Royal Adelaide Hospital; University of Adelaide, Department of Clinical Nursing. Compendium of nursing research and practice development, 1999-2000. Adelaide (Australia): Adelaide University; 2001.

د) فصلی از کتاب

Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113.

منابع الکترونیک (بیش از سه منبع ذکر نشود)
نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده (گان). عنوان وب سایت، عنوان مطلب، محل انتشار: ناشر; تاریخ اولین انتشار [تاریخ آخرین به روز رسانی]. آدرس اینترنتی

Andrés de F, Caryn M, Alison Y. Global Forum on Health Research. Monitoring financial flows for health research. Geneva: Council on Health Research for Development (COHERD); 2001. Available from: URL: http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-a6a8c7060233&lng=en&id=18492.

دیگر منابع
الف) مطالب کنفرانس

Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology. 1995 Oct. 15-19, Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier, 1996.

ب) بیانیه کنفرانس

Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection privacy and security in medical informatics. In: Lum KC, Degoulet P. piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceeding of the 7th world Congress on Medical Informations: 1992 Sep 6-10, Geneva, Switzerland. Amsterdam: North- Holland 1992: 1561-5.

ج) مقاله کنفرانس

Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza's computational effort statistic for genetic programming. In: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. Genetic programming. EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. p. 182-91.

د) پایان نامه

Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic Americans [dissertation]. Mount Pleasant (MI): Central Michigan University; 2002.

ه) مقاله منتشر نشده

Tian D, Araki H, Stahl E, Bergelson J, Kreitman M. Signature of balancing selection in Arabidopsis. Proc Natl Acad Sci USA. In press 2002.

قالب و شکل سایر مقالات

گزارش موردی (Case Report)
چکیده : در این نوع مقاله چکیده باید کمتر از 200 کلمه، بدون ساختار و شامل موارد ذیل باشد:
زمینه و هدف: دلیل انتخاب مورد و هدف از مطالعه آن را توضیح دهد.
مورد: خلاصه ای از یافته های بالینی، یافته های غیرطبیعی آزمایشگاهی، روش درمان و نتیجه حاصله از درمان بیان شود.
نتیجه گیری: خلاصه ای از یافته ها و کشفیات اصلی و علل منحصر به فرد بودن مورد مطرح گردد.
کلیدواژه ها: شامل 3 تا 5 واژه کلیدی منطبق با فهرست Mesh در ایندکس مدیکوس است.

سایر اجزای مقاله گزارش موردی
مقدمه (شامل زمینه، اهمیت و دلیل نادر بودن مورد گزارشی با ذکر آمارهای گزارش شده قبلی)
معرفی بیمار
بحث
نتیجه گیری
تشکر و قدردانی
منابع
* در تهیه این مقالات باید اسرار بیمار محرمانه بماند. همچنین فرم رضایت نامه از بیمار تهیه و ضمیمه مقاله شود.

مقاله مروری (Review)
چکیده نباید از 250 کلمه تجاوز کند و به خلاصه ای از مواردی که در مقاله بررسی می شود و یافته ها و نتیجه گیری حاصل از آن اشاره شود.
مقاله مروری بایستی به یکی از دو شکل زیر تهیه گردد:
1- مقالات مروری ساختار یافته (Systematic Review) می توانند بصورت متاآنالیز، متاسنتز یا بدون تحلیل آماری باشند. این مقالات دارای اجزاء مقالات پژوهشی اصیل می باشند.
2- مقالات مروری غیرساختاریافته فقط از پژوهشگران مجرب و مسلط به موضوع مقاله، که دارای تالیفاتی در آن زمینه هستند، پذیرفته می شود.
اجزای این گونه مقالات شامل چیکده، مقدمه، بحث و نتیجه گیری، حداقل دارای 50 منبع و حداکثر در 5000 کلمه می باشد.

مقاله کوتاه (Short Communication)
مقاله تحقیقاتی کوتاه، از نظر ساختار مانند مقالات پژوهشی اصیل است و باید شامل حداکثر 1500 کلمه، 2 شکل یا جدول و یک چیکده کوتاه ساختارمند تا 150 کلمه باشد. تعداد نویسندگان حداکثر 5 نفر و تعداد منابع حداکثر 10 مورد است.

نامه به سردبیر (Letter to Editor)
نامه به سردبیر دارای موضوعاتی مانند نقدی بر مقالات قبلی، نقد یا مرور کتاب ها، تحلیل یک موضوع مرتبط با آموزش پزشکی، گزارش و نقد همایش های آموزش پزشکی، شرح و بسط یک ایده و یا تشریح موضوعی پیچیده است و حداکثر باید 1000 کلمه باشد.
این مقالات نیاز به ساختار ندارند اما داشتن خلاصه انگلیسی ضروری است.

پاسخ نامه به سردبیر (Response)
پاسخ نامه به سردبیر، از جانب نویسنده مقاله مورد نقد در مورد دفاع از نظرات و یافته های علمی خود حداکثر می تواند تا 1000 کلمه و حاوی یک شکل یا جدول باشد.

اصول فنی نگارش مقاله

نوع و اندازه قلم
نگارش مقاله باید در قطع A4 با نرم افزار Word ، فونت B Nazanin با اندازه 12 برای نوشتار فارسی و Times New Roman با اندازه 10 برای نوشتار انگلیسی انجام شود. عنوان مقاله با فونت تیتر 16 و سرتیترها پررنگ (Bold) باشند. حاشیه گذاری مناسب از اطراف به اندازه 5/ 2 سانتی متر با فاصله مناسب بین خطوط با رعایت کامل اصول آیین نگارش تایپ شود.

جداول و نمودارها
تعداد جداول و نمودارها و تصاویر باید متناسب با حجم مقاله باشد (در کل حداکثر 6 مورد)، جداول بصورت عکس ارائه نگردند و شماره گذاری متوالی داشته باشند و در متن مقاله به شماره آنها بطور متوالی اشاره گردد.
در زیرنویس جداول، همه اختصارهای غیراستاندارد استفاده شده توضیح داده شوند. از آوردن جداول و نمودارهایی که به اطلاعات و داده های آن ها در متن مقاله بطور کامل اشاره شده است، اجتناب گردد. اصل نمودارها و منحنی ها و اعداد آنها حتما به زبان فارسی تنظیم شود. عنوان جداول در قسمت بالای آن و عناوین شکل ها و نمودارها در پایین آنها نوشته شود.
نمودارها در نرم افزار Word یا Excel با نام های مشخص و مجزا طراحی شوند. عکس ها بصورت فایل های مجزا با فرمت JPEG و با کیفیت مناسب چاپ (300dpi) و با نام های مشخص آورده شود. عکس ها باید دقیق و روشن و به نحوی تهیه شوند که از نظر فنی چاپ آن ها با کیفیت مطلوب در مجله مقدور باشد. از ارسال فتوکپی به جای عکس خودداری شود. عکس های رادیوگرافی باید مطابق استانداردهای گفته شده در بالا در اندازه 73×120 میلی متر باشد. عکس ها و تصاویر باید شماره گذاری متوالی داشته و ترتیب آنها بر اساس ارجاع به آنها در متن باشد.
اگر عکس منتشر شده است، منبع اولیه ذکر شود و اجازه کتبی آن ارایه گردد.

علایم و اختصارات
تمام کلمات اختصاری بکار رفته برای اولین بار بطور کامل در پانویس ذکر شوند. از به کاربردن اختصارات در چکیده و عنوان خودداری گردد.

ملاحظات اخلاقی
ملاحظات اخلاقی باید در قسمت روش کار شرح داده شود و ذکر گردد که رضایت نامه آگاهانه از کلیه شرکت کنندگان در طرح و یا اولیای آنان اخذ شده است. نام موسسه ای که پروژه تحقیقاتی را تایید نموده است در مقاله ذکر شود. در متن اشاره شود که قوانین راهنمای انستیتوی ملی سلامت در نگهداری حیوانات آزمایشگاهی رعایت شده است.

اعلام تعارض منافع
نویسندگان باید منابع مالی و حمایتی مقاله موجود را اعلام نمایند. هرگونه وابستگی نویسندگان که ممکن است با چاپ مقاله به عنوان احتمال ایجاد تعارض منافع سایر موسسات تلقی و باعث سود یا زیان آنان شود نیز باید اعلام گردد.

تایید نهایی
به منظور جلوگیری از بروز هرگونه اشتباه، قبل از چاپ نهایی یک نسخه از مقاله به نویسنده مسئول ارسال می شود. تصحیحات و تذکرات لازم باید حداکثر ظرف 24 ساعت به دفتر مجله ارجاع داده شود، در غیر این صورت مقاله بی نقص تلقی شده و مسئولیت اشتباهات احتمالی بر عهده نویسندگان خواهد بود.

هزینه چاپ
دریافت و چاپ مقاله در این مجله هزینه ای در بر ندارد.

فرآیند بررسی مقاله
به مقالاتی ترتیب اثر داده خواهد شد که مطابق راهنمای نویسندگان تنظیم شده باشد و از طریق پست الکترونیک یا سامانه به دفتر مجله ارسال شود.
اگر تمام نکات مربوط به فرمت مقاله نویسی رعایت شده و مورد تأیید دفتر مجله باشد، مقاله طبق فرآیند ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
- طرح مقاله در جلسه هیات تحریریه و بررسی موضوع و در صورت تایید، انتخاب سرگروه داوری
- ارسال مقاله به سرگروه داوری و اعمال نظرات ایشان
- در صورت تایید سرگروه داوری، انتخاب 3 داور تخصصی (دو داور علمی و یک داور آماری یا متدولوژی) و ارسال مقاله به داوران
- پیگیری پاسخ داوران توسط دفتر مجله و ارسال نتایج داوری به نویسنده مسئول
- رفع اشکالات موجود توسط نویسنده و ارسال اصلاحات مقاله جهت بررسی توسط داوران منتخب
- اعلام نظر داوران به نویسنده جهت اصلاحات مجدد تا رفع کامل تمامی ایرادات
- مطرح شدن نظرات داوران در جلسه هیات تحریریه و تصمیم گیری در مورد چاپ یا رد مقاله
- ارسال نامه سردبیر مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش مقاله
- قرارگیری مقاله در نوبت چاپ در صورت پذیرش
- ارسال به ویراستاری و سایر فرایندهای انتشار

نگهداری مقالات ارسالی
کلیه مکاتبات و مدارک ارسال شده به دفتر مجله تا شش ماه پس از چاپ مقاله در دفتر مجله نگهداری می شود. مدارک ارسالی (حتی مقالات پذیرش نشده) به نویسندگان مقالات بازپس داده نخواهد شد.
توجه
* هیات تحریریه در پذیرش، رد و انجام اصلاحات جزیی یا ویرایش علمی و ادبی مقاله آزاد است. مسئولیت مطالب، نظرات و عقاید مندرج در مقالات به عهده نویسندگان مقاله می باشد و حقوق معنوی مقالات برای نویسندگان محفوظ است.
* آن دسته از نویسندگان مقالات که مطالعه آنها بصورت کارآزمایی بالینی است باید ابتدا از کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه خود کد اخلاقی دریافت نموده و سپس با مراجعه به سایت www.irct.ir مطالعه خود را در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ثبت نموده، کد مربوطه را دریافت و به دفتر مجله ارسال نمایند.
 

دفعات مشاهده: 9335 بار   |   دفعات چاپ: 675 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

CAPTCHA code
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
مجله علوم پزشکی نیشابور J Neyshabur Univ Med Sci

*** هرگونه کپی برداری از این سایت بدون ذکر منبع غیر قانونی و همراه با پیگیری های قضایی می باشد *** مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور *** Any copying of this site without citing the source is illegal And is associated with the pursuit of justice ***

Persian site map - English site map - Created in 0.2 seconds with 44 queries by YEKTAWEB 3781