Journal archive for Google Scholar Robot!

J Neyshabur Univ Med Sci

مجله علوم پزشکی نیشابورVolume 8, Number 4 (2020-12)


Evaluation the effects of Teucrium polium hydroalcoholic extract on the fetus and chorioallantoic fluid using a chick embryo model
ارزیابی آثار عصاره هیدروالکلی کلپوره (Teucrium polium) بر جنین و مایع کوریوآلانتوییک با استفاده از مدل جنینی ماکیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of the effect of an aerobic training period and ozone therapy on gene expression of Beclin-1, AMPK and mTOR of articular cartilage tissue in rats model of osteoarthritis
مقایسه اثر یک دوره تمرین هوازی و ازن‌درمانی بر بیان ژن Beclin-1، AMPKو mTOR بافت غضروف در موش‌های صحرایی مبتلا به استئوآرتریت زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of antibacterial effect of silver nanoparticles against Escherichia coli isolates producing broad-spectrum beta-lactamases isolated from urinary tract infections
بررسی اثر آنتی‌باکتریال نانوذرات نقره علیه جدایه های اشرشیاکلی تولیدکننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف جدا شده از عفونت‌های ادراری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of climatic factors on probability of presence and geographical distribution of Phlebotomus papatasi, main vector of zoonotic cutaneous leishmaniasis, in selected counties of Khuzestan Province, 2018
تاثیر فاکتورهای آب و هوایی بر احتمال وجود و پراکندگی جغرافیایی فلبوتوموس پاپاتاسی، ناقل اصلی لیشمانیوز جلدی روستایی در شهرستانهای انتخابی استان خوزستان سال1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Six Weeks Ingestion of Watermelon Juice on Nitric Oxide in Elite Female Taekwondo
تأثیر مصرف شش هفته ‌آب هندوانه بر شاخص نیتریک اکساید خون در تکواندوکاران زن نخبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioinformatic Design and Construction of a Chimeric Gene Comprising the stxB, ctxB and blf1 Genes
طراحی بیوانفورماتیکی و ساخت کاست ژنی دربردارنده‌ی ژن‌های blf1، ctxB و stxB
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Congo Red Agar methods and tube turbidity in biofilm formation in Klebsiella pneumoniae isolates from cases of urinary tract infections in Samen Al-Aeme Hospital Bojnourd
مقایسه روش‌های کنگو رد آگار و کدورت لوله در تشکیل بیوفیلم در جدایه‌های کلبسیلا پنومونیه از موارد عفونت های ادراری بیمارستان ثامن الائمه بجنورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Scabiosa olivieri and its antimicrobial properties
آنالیز گیاه Scabiosa olivieri و بررسی خصوصیات ضد میکروبی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical evaluation of Vulvovaginal Candidiasis and Drug Susceptibility Pattern of Candida Species in Gerash City, Iran, 2018-2019
بررسی شواهد بالینی ولوواژنیت کاندیدیایی و الگوی مقاومت دارویی گونه‌های کاندیدا در شهرستان گراش در سال 98-1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the relationship between the dimensions of nurses' psychological health with resilience
بررسی رابطه بین ابعاد سلامت روانشناختی پرستاران با تاب آوری بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Motor imagery practice after the session training on motor memory consolidation in elderly
ارزیابی اثر تمرین تصویرسازی حرکتی پس از جلسۀ تمرین بر تحکیم حافظۀ حرکتی سالمندان (مطالعه نیمه آزمایشی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review of the most common prebiotic combinations, with an emphasis on inulin
مروری بر متداول‌ترین ترکیبات پری‌بیوتیک، با تاکید بر اینولین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 3 (2020-10)


Effectiveness of Mindfulness-Based Stress Reduction on Negative Strategies of Emotional Regulation in Patients with Multiple Sclerosis
اثربخشی مداخله کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر راهبردهای منفی تنظیم هیجانی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the Experiences of Family Members of Patients with Brain Death Regarding the Cause of Brain Death Chain: A Qualitative Study
تبیین تجارب اعضای خانواده بیماران دچار مرگ مغزی در مورد زنجیره ایجاد مرگ مغزی: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of training on level of immune factors in HIV-infected patients
تاثیر یک دوره تمرین بر سطح عوامل ایمنی بیماران مبتلا به نقص ایمنی اکتسابی (ایدز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Iron and Silver Nanoparticles on Biofilm Formation in Bacteria Isolated From Clinical Specimens
بررسی اثر نانو زرات آهن و نقره بر تشکیل بیوفیلم در باکتری های جدا شده از نمونه های بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficacy Emotion Regulation Training sequel of Gross on Safety behavior Nurses
تاثیر آموزش تنظیم هیجان به روش گروس بر افزایش رفتار ایمنی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of maternal immune activation on the expression of inflammatory factors in the striatum of male offspring in lipopolysaccharide-induced experimental model of schizophrenia
اثر فعال‌سازی سیستم ایمنی بدن مادر بر بیان مارکرهای التهابی استریاتوم مغز فرزندان نر متولد شده در مدل تجربی اسکیزوفرنیا القا شده با لیپوپلی‌ساکارید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Carcinogenic and Non-Carcinogenic Risk Assessment of Heavy Metals in drinking tap water in Zabol city, Iran
ارزیابی ریسک سرطان‌زایی و غیرسرطان‌زایی فلزات سنگین در شبکه توزیع آب شرب شهر زابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of blaZ in Clinical Isolates of Staphylococcus aureus Isolated from Hamedan Hospitals
بررسی فراوانی ژن blaZ در ایزوله‌های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیمارستان‌های شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The survey of Nationwide Health Information Network Architecture in the United States and the United Kingdom: Solutions for Developing Countries
بررسی معماری شبکه ملی اطلاعات سلامت در کشورهای امریکا و انگلستان : راهکارهایی برای کشورهای در حال توسعه (1398)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of hemolytic activity and biochemical properties of Apis mellifera bee venom on NIH laboratory mice
بررسی فعالیت همولیتیک و خواص بیوشیمیایی ناشی از زهر زنبورApis mellifera بر روی موش‌های آزمایشگاهی نژاد NIH
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Art in Medical Education from the Viewpoint of Birjand University of Medical Sciences Students
نقش هنر در آموزش پزشکی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determinants of Dietary Supplements consumption in Healthy Adults: A Review of Existing Evidence (1996-2020)
تعیین کننده های مصرف مکمل های غذایی در افراد بزرگسال سالم : مروری بر شواهد موجود (2020-1996)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 2 (2020-5)


Effectiveness of mindfulness-based schema therapy in depression, anxiety and hopelessness of betrayed women: A randomized clinical trial
اثربخشی طرحواره‌‌درمانی مبتنی بر ذهن‌‌آگاهی بر افسردگی، اضطراب و ناامیدی زنان خیانت‌دیده: یک کار‌آزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interval Between Marriage to First Birth Interval and Its Related Demographic Factors in Mothers Referred to Health Centers in Esfarayen city in 2016
فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند و عوامل دموگرافیک مرتبط با آن در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر اسفراین در سال1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight-week Concurrent Training On The Plasma And Gene Expression Levels VEGFR-1 and VEGFR-2 in Men with Prostate Cancer
تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر مقادیر پلاسمایی و بیان ژن گیرنده‌های نوع 1 و 2 فاکتور رشد اندوتلیال عروقی در مردان مبتلا به سرطان پروستات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the relationship between job burnout and willingness to stay of nurses in psychiatric wards of hospitals affiliated Isfahan University of Medical Sciences in 2018
بررسی رابطه فرسودگی شغلی و تمایل به ماندگاری پرستاران بخش‌های روانپزشکی بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of administration of biological silver nanoparticles during pregnancy on neonatal brain tissue of rats
بررسی اثرات تجویز نانو‌ذرات نقره زیستی در طی دوره بارداری بر بافت مغز نوزادان موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between expectations and perceptions of the patient about quality services in training centers of Neyshabour University of Medical Sciences with SERVQUAL model
مقایسه انتظارات بیماران با ادراکات آنها از کیفیت خدمات بهداشتی درمانی در بیمارستان های آموزشی شهرستان نیشابور با استفاده از مدل سروکوال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Diversity of medically important flies in Ghaemshahr city, 2017-2018
بررسی تنوع گونه ای مگس های مهم ازنظر پزشکی در شهرستان قائم‌شهر سال ۹۷-۹۶
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of six months’ resistance training and ginger extract on lipid profiles, body composition and selected liver enzymes in obese menopausal women
اثر شش ماه تمرین مقاومتی و عصاره گیاه زنجبیل بر نیمرخ لیپیدی، ترکیب بدنی و آنزیم های کبدی منتخب در زنان یائسه چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of caspase activated DNase (CAD) gene expression on MCF-7 breast cancer cell line treated by biosynthesized silver nano particles
بررسی بیان ژن DNase فعال شونده توسط کاسپاز (CAD) در رده ی سلولی سرطان پستان MCF-7 تیمار شده با نانو ذرات نقره زیستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement of electromagnetic waves induced by BTS antennas in some residential areas of Karaj
سنجش میزان امواج الکترو‌مغناطیس ناشی از آنتن‌های BTSدر برخی مناطق مسکونی شهرکرج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of mindfulness-based art therapy (MBAT) on stress and lifestyle among pregnant women referred to Neyshabur health centers
اثربخشی هنردرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی‌ بر استرس و سبک زندگی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی نیشابور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Endothelial progenitor cells in angiogenesis with the approach of physical activity
نقش سلولهای پیش ساز اندوتلیال در رگزایی با رویکرد فعالیت بدنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 1 (2020-3)


Antidepressant effects of hydroalcoholic extract of Malva sylvestris leaves using mice model of depression induced by reserpine
بررسی اثرات ضد افسردگی عصاره آبی الکلی برگهای گیاه پنیرک در موشهای سوری تحت مسمومیت با رزرپین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of well-being therapy method on the clinical syndrome of patients with major depressive disorder
تأثیر روش بهزیستی درمانی بر نشانگان بالینی بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Aerobic training prevents the obesity-induced cardiovascular disorders: focus on betatrophin and irisin levels
تمرین هوازی از اختلالات قلبی عروق ناشی از چاقی پیشگیری میکند: با تمرکز بر سطوح بتاتروفین و آیریزین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Installing a local Exhaust Ventilation to Exposure Control for Soldering Fumes in an Electronic Components Manufacture Industry in Kerman (2018)
طراحی و اجرای سیستم تهویه موضعی جهت کنترل مواجهه با فیوم های لحیم کاری در یک صنعت ساخت قطعات الکترونیک کرمان (1397)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Decolorization of synthetic effluent containing Crystal Violet using Electrocoagulation process containing steel wool-platinum electrodes
حذف رنگ کریستال ویوله از پساب‌های سنتتیک با استفاده از فرایند الکتروکواگولاسیون حاوی الکترودهای استیل- پلاتین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric Properties of Brief Version of Pathological Narcissism Inventory
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه کوتاه فهرست خودشیفتگی بیمارگون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Group Counselling based on Compassion-Focused Therapy (CFT) on Internalized Shame in Women Affected by Marital Infidelity (One-Month Follow Up)
اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه درمان متمرکز برشفقت بر شرم درونی شده در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی (پیگیری یک ماهه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of six weeks of increasing endurance training and consumption of L-carnitine on BAX / BCL-2 and oxidative stress indices in the heart tissue of diabetic rats
تاثیر شش هفته تمرین استقامتی فزاینده و مصرف ال کارنیتین بر BAX/BCL-2 و شاخص‌های استرس اکسیداتیو بافت قلب رت‌های دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Nurses 'and Patients' Viewpoints on the Quality of Nursing Care
مقایسه دیدگاه پرستاران و بیماران در مورد کیفیت مراقبت های پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Stachys setifera essential oil on human breast cancer MCF-7 cells line
اثر اسانس گیاه Stachys setifera برسلول‌های سرطان پستان رده MCF-7
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A case report, Management of a Gelzmen's disease in surgery of hemorrhagic ovarian cyst
گزارش یک مورد مدیریت بیماری گلنزمن در جراحی کیست هموراژیک تخمدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Methodological approach of heart rate deflection point
ابعاد روش شناسی نقطه شکست ضربان قلب(HRDP)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 4 (2019-11)


Evaluating the quality of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences website from users’ viewpoint
ارزیابی کاربردپذیری وب‌سایت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از دیدگاه کاربران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of sour tea consumption on antioxidant capacity response to one session of exhaustive aerobic exercise in non- athlete men
تأثیر مصرف یک دوره چای ترش بر پاسخ ظرفیت آنتی‌اکسیدانی به یک جلسه فعالیت هوازی وامانده ساز در مردان غیر ورزشکار: مطالعه تصادفی شده دوسوکور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 8 week continuous training with resveratrol supplementation on anti-oxidative markers (SOD and GPX) and oxidative marker (MDA) of hepatocyte tissue in streptozotocin-diabetic male rats
اثر 8 هفته تمرین تداومی به همراه مصرف مکمل رزوراترول بر نشانگران ضد اکسایشی(SOD و GPX) و نشانگر اکسایشی (MDA) بافت هپاتوسیتی در رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of eight weeks of single-blind clinical trial of aerobic exercise with green coffee consumption on Follistatin and Myostatin plasma in non-athlete and overweight women
تأثیر هشت هفته کارآزمایی بالینی یک سوکور تمرین هوازی همراه با مصرف قهوه سبز بر میزان فولیستاتین و مایوستاتین پلاسمای زنان غیر ورزشکار دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Attention Training on Total Attentional Functions in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder
اثربخشی آموزش توجه بر تمامی عملکردهای توجهی و بازداری پاسخ در کودکان مبتلا به اختلال کم‌توجهی/ بیش فعالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of social happiness status and its relationship with physical fitness among youth in South Khorasan province
بررسی وضعیت نشاط اجتماعی و ارتباط آن با آمادگی جسمانی جوانان استان خراسان جنوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effectiveness of cognitive-behavioral therapy and bupropion drugtherapy in sexual relationship anxiety and marital conflicts of couples
مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و دارودرمانی با استفاده از بوپروپیون بر اضطراب رابطه جنسی وتعارضات زناشویی زوجین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geographic disparities of brucellosis distribution in Neyshabur between 2014 and 2016: a cross-sectional study based on geographical information systems
توزیع جغرافیایی بیماری تب مالت در سطح نیشابور بین سال‌های 1394 تا 1396: یک مطالعه توصیفی-تحلیلی به کمک سیستم های اطلاعات جغرافیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Antibiotic Resistance Pattern and Frequency of Gram-positive Bacteria Isolated from Urine Samples in Bandar Torkman
بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی باکتری های گرم مثبت جدا شده از نمونه های ادراری در شهرستان بندر ترکمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Amount of High Mobility Group Box protein-1Produced by Inflamed Microgelial cell line, BV-2, Under the Effect of Glycyrrhizin Component of Glycyrrhiza glabra (Licorice)
میزان HMGB1 تولید شده از رده سلولی میکروگلیال BV-2 ملتهب، تحت تاثیر جزء گلیسیریزین گیاه شیرین بیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Gallic acid on fetus viability and hippocampal cell damages in rat model of utreo-placental insufficiency
اثر گالیک اسید بر زنده‌مانی جنین وآسیب سلولی هیپوکامپ در مدل حیوانی نارسایی رحمی – جفتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tea and Fat Burning in Sport: A Review of Available Evidence
چای و چربی سوزی در ورزش: مروری بر شواهد موجود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 3 (2019-9)


The interactive effect of force swimming on the amount of SOD & CAT Cardiomyocyte in male rats poisoned Hydrogen peroxide
تاثیر شنا بر میزان SOD و CAT کاردیومایوسیتی موش‌های‌صحرایی نر مسموم‌شده با پراکسیدهیدروژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of silver nanoparticle toxicity on the inflammatory markers of heart tissue following an anaerobic training course in male wistar rats
تاثیر سمیت نانوذرات نقره بر شاخص های التهابی بافت قلب متعاقب یک دوره تمرین بی هوازی در رت‌های نر ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of high-intensity interval training (HIIT) on SYD and MuRF1 gene expression of in diabetic rats
تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن های SYD و MuRF1در موش های دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of trans- Cinnamic acid on prenatal seizures induced cognitive deficits
اثر ترانس سینامیک اسید بر اختلالات شناختی ناشی از تشنجات پریناتال در موشهای صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of antibacterial, cytotoxic and apoptotic effects of synthesized silver nanoparticles using Asparagus khorasanesis extract and commercial silver nanoparticles
بررسی مقایسه ای اثرات ضدمیکروبی، سیتوتوکسیک و آپوپتوتیک نانوذرات نقره سنتز شده توسط عصاره گیاه مارچوبه با نانوذرات نقره تجاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The simultaneous effects of Chlorella vulgaris supplementation and high intensity interval training on IL-6 serum levels reduction and insulin resistance on overweight men
ارزیابی اثر همزمان مکمل یاری کلرلا ولگاریس و تمرین تناوبی با شدت بالا بر کاهش سطوح سرمیIL-6 و مقاومت به انسولین در مردان دارای اضافه‌وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of phenotypic and molecular analysis of biofilm production in stereptococcus mutants producing dental plaque
بررسی فنوتیپی و مولکولی تولید بیوفیلم در استرپتوکوکوس موتانس های ایجاد کننده پلاک دندانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of combined training on ABCG1 gene expression in mononuclear cells after coronary artery bypass surgery in middle aged men
تاثیر تمرینات ترکیبی بر بیان ژن ABCG1 گلبول های تک هسته ای در مردان میانسال پس از عمل بای‌پس شریان کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of attitude and quality of life of elderly residents / non-residents to nursing homes
مقایسه نگرش و کیفیت زندگی سالمندان مقیم/غیرمقیم به سرای سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Aerobic Training along with Resveratrol on the Expression of some Atrophic Biomarkers of Cardiomyocytes in Diabetic rats
اثر محافظتی تمرین هوازی همراه با مکمل رزوراترول بر بیان برخی شاخص‌های آتروفی کاردیومیوسیت‌های رت‌های دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of physical properties of nanoliposome Barije (Ferula gummosa Boiss.) essential oil and its antimicrobial effect on Escherichia coli O157:H7
ارزیابی ویژگی‌های فیزیکی نانولیپوزوم اسانس باریجه و اثر ضدمیکروبی آن بر باکتری اشریشیا کلی O157:H7
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Workplace violence against nurses and related factors in Neyshabur University of Medical Science’s hospitals
مواجهه با خشونت شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 2 (2019-4)


Classification and zoning of Shahrood river water quality using GIS for agriculture, industry and drinking uses
پهنه‌بندی کیفی آب رودخانه شاهرود بر اساس نوع مصرف کشاورزی، شرب و صنعت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 8 week resistance training on adiponectin, Insulin resistance, insulin sensivity and HbA1c levels in overweight men
تاثیر8 هفته تمرین مقاومتی بر سطوح آدیپونکتین، مقاومت و حساسیت انسولینی و هموگلوبین گلیکوزیله در مردان دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling the Risk factors of hypertension in 35-65 years old individuals using logistic regression
مدلبندی عوامل موثر بر ابتلا به بیماری فشارخون در افراد بالای 35 سال با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of health literacy on Breastfeeding Duration among Primiparous Women Referring to Tehran Health Centers
تأثیر سواد سلامت بر طول مدت شیردهی در زنان نخست‌زا مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of resistance training on protein-D surfactant and insulin resistance index in healthy and type 2 diabetic rats
تأثیر تمرین مقاومتی بر پروتئین–D سورفکتانت و شاخص مقاومت به انسولین موش‌های صحرایی نر سالم و دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-biofilm effect of peppermint extract on Pseudomonas aeruginosa that isolated of hospitalized patients in Tabriz city
اثر ضد بیوفیلمی عصاره نعناع بر روی باکتری سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران بستری شهرستان تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the cytotoxic effect of green-synthesized Zinc Oxide nanoparticles with Ceratonia siliqua extract on the breast cancer cell line (MDA-MB231) and its antiangiogenic effects
بررسی اثر سمیت نانوذرات اکسید روی سنتز شده به روش سبز با عصاره گیاه خرنوب بر رده سلول سرطانی پستان MDA-MB231 و ارزیابی اثرات ضد رگزایی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the amount of Lead, Cadmium, Mercury, Nickel and Tin in canned tuna fish available in Neyshabur markets in 2017
بررسی میزان سرب، کادمیوم، جیوه، نیکل و قلع در کنسرو های تن ماهی موجود در فروشگاه های سطح شهر نیشابوردر سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Methylene blue removal from aqueous solutions by electrocoagulation in continuous flow reactor: Modeling and optimization of operating parameters
بررسی حذف متیلن بلو از محلول‌های آبی با روش انعقاد الکتریکی در راکتور با جریان پیوسته: مدل سازی و بهینه‌سازی متغیرهای عملیاتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Protoscolex Antigens for Hydatidosis Detection before and after Surgery
ارزیابی آنتی ژن‌های پروتواسکولکس در تشخیص هیداتیدوزیس، قبل و بعد از عمل جراحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and optimization of Dot-blot ELISA system using specific antigens for simple and rapid diagnosis of glanders
طراحی و بهینه‌سازی سیستم الایزای نقطه‌ای (Dot-blot ELISA) با آنتی‌ژن‌های اختصاصی برای تشخیص ساده و سریع مشمشه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Respiratory disorders associated with stroke and the role of physiotherapy in the treatment of these disorders
اختلالات تنفسی مرتبط با سکته مغزی و نقش فیزیوتراپی در درمان این ضایعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2019-3)


The Effect of Anabolic Steroid Boldenone, zizyphus jujube and training on testicular tissue damage in Wistar rats
تاثیر یک دوره مصرف استروئید آنابولیک بولدنون، عصاره عناب و تمرین بر نشانگرهای آسیب بافت بیضه در موش‌های صحرایی نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Antibiotic Resistance pattern and Frequency of extended spectrum β-lactamases (ESBLs) in Gram Negative Bacteria isolated from Urine samples in Bandar-e Torkaman
بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی بتالاکتامازهای وسیع الطیف در باکتری‌های گرم منفی جدا شده از نمونه‌های ادراری در شهرستان بندر ترکمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of a treadmill exercise on cortisol and testosterone levels in male rats due to the stress of separation from mother
تاثیر یک دوره تمرین با تردمیل بر سطوح کورتیزول و تستوسترون موش های صحرایی نر به دنبال استرس جدایی از مادر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of interval and continuous training with resveratrol on some of the oxidative stress markers of heart tissue in streptozotocin-induced diabetic rats
اثر تمرینات تناوبی و تداومی همراه با مصرف رزوراترول بر برخی شاخص‌های آپوپتوزی بافت قلب رت‌های مبتلا به دیابت توسط استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of osteocalcin on testis morphometry in azoospermic Syrian male NMRI
بررسی اثر استئوکلسین بر مورفومتری بیضه در مدل آزواسپرمی موش نژاد NMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effect of three combined training method (aerobic and resistance) with and without vascular occlusion on some indices of hypertrophy in elderly women
تاثیر سه شیوه برنامه تمرین ترکیبی (مقاومتی و هوازی) با و بدون محدودیت جریان خون بر برخی از شاخص‌های هایپرتروفی در زنان سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The phenotypic and molecular analysis of the production of broad-spectrum beta-lactamases (ESBLs) among strains of Escherichia coli isolated from food in Hamedan
بررسی فنوتیپی و مولکولی تولید بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESBLs) بین سویه-های اشریشیاکلی جدا شده از مواد غذایی در همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effect of hydroalcoholic extract of Artemisia persica on seizure, depression and anxiety induced by Pentylenetetrazol in male mice
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی درمنه ایرانی بر تشنج، افسردگی و اضطراب ناشی از پنتیلن تترازول در موش‌های سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A novel technique to diagnose malaria using image processing
روشی نوین جهت تشخیص بیماری مالاریا با استفاده از پردازش تصویر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of group therapy based on emotional schema therapy on decrease of anxiety sensitivity in woman with social anxiety disorder
اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی هیجانی بر کاهش حساسیت اضطرابی زنان مبتلا به اضطراب اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effect Aqueous Extraction of Red Crataegus pentaegyna after High Intensity Running Training on Cardiac Injury Biomarkers in Male rats
اثر محافظتی عصاره آبی سرخ ولیک بعد از دویدن با شدت بالا بر شاخص های آسیب قلبی در موش های صحرایی نر ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Satureja extract on physicochemical and microbial properties of probiotic low calorie yogurt
بررسی تأثیر عصاره مرزه بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و میکروبی ماست پروبیوتیک کم‌کالری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 4 (2019-1)


Applying logistic model on breast cancer metastatic with missing data : penalized profile likelihood
بررسی عوامل موثر بر متاستاز سرطان پستان با مقادیر گمشده با استفاده از مدل لجستیک با درستنمایی تاوانیده نیمرخ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Methylene blue removal from aqueous solutions using ferric chloride sludge obtained from water treatment plant
بررسی کارایی لجن کلرور فریک تصفیه خانه آب در حذف رنگ متیلن بلو از محلول های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Short-term effects of grape seed extract supplementation on the antioxidant capacity of non-athlete girls following an exhaustive aerobic exercise
اثر کوتاه‌مدت مکمل‌یاری عصارۀ دانۀ انگور سیاه بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی دختران غیر ورزشکار پس از یک جلسه فعالیت هوازی درمانده ساز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical study and Antioxidant Activity of Essential Oil of Salvia multiculis vahl native to Iran, and its Application in Oxidative Stability of Sunflower Oil
بررسی فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس مریم گلی ارغوانی بومی ایران (Salvia multiculis vahl)، و کاربرد آن در پایداری اکسایشی روغن آفتابگردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Lnc13 relative expression comparing to healthy volunteers and correlation with clinicopathological feature
بررسی اختلالات تغیرات بیان ژن Lnc13 در بیماران مبتلا به سلیاک در مقایسه با افراد سالم و همبستگی با ویژگی های کلینیکوپاتولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Eight Weeks of Moderate and High Intensity endurance and Resistance Training on expression mir-133a، Runx2 and PPARγ on femor bone marrow in Older male Wistar rats
تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و استقامتی شدید و متوسط بر بیان mir-133a، Runx2 و PPARγ در مغز استخوان در موش‌های صحرایی نر سالمند نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, attitude and practice of urban and rural households towards principles of nutrition in Neyshabour
آگاهی، نگرش و عملکرد خانوارهای شهری و روستایی نیشابور در خصوص اصول کاربردی تغذیه درسال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the effects of Ziziphus Jujube extract on apoptosis and BAX gene expression in Sk-Br-3 breast cancer cell line
بررسی اثرات عصاره عناب بر آپوپتوز و تغییر بیان ژن BAX در رده‌ی سلولی سرطان سینه Sk-Br-3
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 3 (2018-11)


Effect of combined therapy with resveratrol, continuous and interval exercises on oxidative stress and inflammation in cardiac tissue of male rats with non-alcoholic fatty liver
اثر درمانی ترکیبی با رزوراترول، ورزشهای تناوبی و تداومی بر وضعیت استرس اکسیداتیو و التهاب در بافت قلبی موش های نر مبتلا به کبدچرب غیرالکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Saffron, Organ Toxicity and Clinical Complications: A Review
مروری بر سمیت ارگانی و عوارض بالینی ناشی از زعفران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of lncRNA ANRIL (CDKN2B-AS1) gene expression in patients with inflammatory bowel disease
ارزیابی بیان ژن (lncRNA ANRIL(CDKN2B-AS1 در مبتلایان بیماری‌های التهابی روده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Organizational Performance Evaluation Factors in Departments of Mashhad University of Medical Sciences
شناسایی عوامل ارزیابی عملکرد سازمانی گروه‌های آموزشی دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of multimedia education on illness uncertainty in women with breast cancer
تاثیر آموزش چند رسانه ای بر عدم قطعیت در بیماری زنان مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The pure effects of occurrence relapse on fatigue and quality of life in patients with multiple sclerosis: A post hoc analysis with high statistical control
اثرات خالص وقوع عود بر خستگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: یک تحلیل تعقیبی با کنترل‌ آماری بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the time of direct and indirect nursing care in coronary care units and related factors in Shahid Behesti Hospital of Kashan in 2016
سنجش زمان مراقبت پرستاری مستقیم و غیرمستقیم در بخش های مراقبت ویژه قلبی و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان شهید بهشتی کاشان، سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of one session of high-intensity resistive activity on Irisin, IL-15, IL-6 and TNF-α plasma levels in sedentary young women
اثر یک جلسه فعالیت مقاومتی با شدت بالا بر سطوح آیریزین، IL-15، IL-6 و TNF-α پلاسمایی زنان جوان کم تحرک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2018-8)


Effect of Eight-week aerobic training combined with Green Coffee consumption on ABCG8 gene expression, serum Leptin and HDL levels of overweight women
اثرهشت هفته تمرین ایروبیک همراه با مصرف قهوه سبز بر بیان ژن ABCG8، سطح سرمی لپتین و HDL زنان دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Preparation a Novel Double Layers Electromagnetic Shield in Radar Radiation
طراحی و ساخت سپر الکترومغناطیس دولایه نوین در برابر پرتوهای راداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of kambucha tea on oxidative stress parameters in the hypercholesterolemic rabbits
تاثیر چای کامبوجا بر پارامترهای استرس اکسیداتیو در خرگوش‌های هایپرکلسترولمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the effect of nanomicrobubbles on p53 gene expression, induction of apoptosis and inhibition of breast cancer (4T1)
بررسی تاثیر نانو ریزحباب‌‌ها بر بیان ژن p53، القائ آپوپتوز و مهار رشد سلولی سرطان سینه (4T1)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing cytotoxicity of parthenolide, melphalan, and procarbazine in colon adenocarcinoma and hepatocellular carcinoma cells
مقایسه اثرات سمیت سلولی پارتنولید، ملفالان و پروکاربازین در سلول‌‌های سرطانی کولون و کبد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the possibility of induction osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells using homeopathy medicine symphytum
بررسی آثار استئوژنز داروی هومیوپاتی سیمفیتوم بر سلول‌‌های بنیادی مزانشیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation effect of 12-week High-Intensity Interval Training FOXO1 Gene Expression of Subcutaneous Adipose Tissue and Insulin Resistance in Type 2 Diabetic Rats
بررسی اثر 12 هفته تمرین تناوبی بر بیان ژن FOXO1 بافت چربی زیرپوستی و مقاومت انسولین در رت‌‌های دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement of Nitrate concentration and health risk assessment in Spinach and Imperial irrigated with municipal wastewater
اندازه‎گیری غلظت نیترات و ارزیابی ریسک سلامتی در اسفناج و شاهی آبیاری شده با فاضلاب خام شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2018-5)


Performance survey of the advanced oxidation process of UV/H2O2 and UV/S2O8 in Dexamethasone removal from aqueous solutions
بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته UV/H2O2 و UV/S2O8 در حذف دگزامتازون از محلول های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of aerobic training with coriander seed extract on serum paraoxonase-1, TNF-α, and CRP in diabetic rats
اثر یک دوره تمرین هوازی همراه با مصرف عصاره دانه گشنیز بر پاراکسوناز-1، TNF-α و CRP سرمی موش‌‌های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of ketamine on balance behavior and histology changes of cerebellum in short- and long- term anesthesia in rats
تاثیرات حاصل از بیهوشی کوتاه مدت و بلند مدت کتامین بر رفتار تعادلی و تغییرات بافت‌‌شناسی مخچه در موش‌‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Factors for the Development of Renal Stones: A Case-Control Study
بررسی عوامل خطر ایجادکننده سنگ‌‌های کلیوی: مطالعه مورد-شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of heavy metals (Pb,Ni,Cr,Cd ) bio-accumulation in the leaves of ( Albizia lebbek and Eucalyotus camadulensis ) (case stady: Iran National Steel Industrial Group)
بررسی تجمع بیولوژیکی فلزات سنگین سرب، نیکل، کروم و کادمیوم در برگ گونه‌‌های درختی برهان و اکالیپتوس (مطالعه موردی: شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Concurrent Endurance and Pilates Training on CRP, Fibrinogen, and Blood Cell Count in Normal Weight and Obese girls
تأثیر یک دوره تمرینات همزمان استقامتی و پیلاتس بر پروتئین واکنشگر- C، فیبرینوژن و شمارش سلول‌‌های خونی دختران چاق و با وزن طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Topiramate Antiepileptic Drug on Development of Neural Tube and Skeletal of Fetus in NMRI Mouse
اثرات داروی ضد صرع توپیرامات بر تکوین لوله عصبی و اسکلتی جنین‌‌های موش سوری نژاد NMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of related factors to discharge against medical advice in an emergency department: A cross-sectional study
شناسایی عوامل مرتبط با ترخیص رضایت شخصی در بخش اورژانس: یک مطالعه مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 4 (2018-2)


Estimating the risk of musculoskeletal disorders in nursing staff By Using indicators of musculoskeletal disorders (MAPO AND PTAI)
برآورد ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی در کادر پرستاری با استفاده از شاخص‌‌های Movement and Assistance of Hospital Patients و Patient Transfer Assessment Instrument
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Total Antioxidant and Homocystein levels in the Type II Diabetic Patients
بررسی سطح هموسیستئین و ظرفیت تام آنتی‌‌اکسیدانی در بیماران دیابتی نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 8 weeks aerobic training with cinnamon extract on retinol binding protein 4 (RBP4) and insulin resistance in rats fed with high-fructose
تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و عصاره دارچین بر RBP4 و شاخص‌‌های مقاومت به انسولین در موش‌‌های با مصرف نوشیدنی فروکتوز بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aqueous Extract of Violet (Viola cornuta) on Testicular Damage in Streptozotocin-induced Diabetic Rats
اثر عصاره آبی گل بنفشه (Viola cornuta) بر آسیب بیضه‌‌ای موش‌‌های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Caring for high-risk pregnancies: A feasibility study of applying web- and mobile-based technologies
مراقبت از بارداری‌‌های پرخطر: امکان سنجی بکارگیری فن آوری‌‌های مبتنی بر وب و تلفن همراه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Royal Jelly on Liver Tissue in Nicotine-treated Adult Female Rats
اثرمحافظتی ژل رویال بر بافت کبد موش‌‌های صحرایی ماده بالغ تحت تیمار با نیکوتین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anxiety, Depression in Relation Between Type D personality, and Functional Dyspepsia
نقش میانجی استرس ، اضطراب ، افسردگی در رابطه بین تیپ شخصیتی D و سوء هاضمه عملکردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of berberine on blood albumin and the liver enzymes in the healthy and streptozotocin-induced diabetic rats
بررسی اثر بربرین بر میزان آلبومین خون و برخی آنزیم‌‌های کبدی در موش صحرایی سالم و دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2017-11)


The Study of Effect the Combined Use of Ozone and Carbosieve in the Catalytic Removal of Ethylbenzene from the Polluted Airstream
بررسی تاثیر کاربرد ترکیبی ازن و کربوسیو در حذف کاتالیستی اتیل‌‌بنزن از جریان هوای آلوده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Green synthesis and antibacterial effect of silver nanoparticles using Eucalyptus camaldulensis
سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از اکالیپتوس کامالدولنسیس و بررسی اثرات ضدباکتریایی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Groundwater Quality Indices of Mashhad Plain using Geostatistics and GIS Techniques
ارزیابی شاخص‌‌های کیفی آب زیرزمینی دشت مشهد با استفاده از تکنیک‌‌های زمین‌‌آمار و GIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of antinociceptive effects of magnesium sulfate and lidocaine intra and postoperative surgery in animal model
مطالعه مقایسه ای اثرات بی دردی سولفات منیزیم و لیدوکائین حین و بعد از جراحی در مدل حیوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of dose enhancement effect of iron oxide nanoparticles on HeLa cancerous cell line exposed to high-energy electron and photon beams
مقایسه افزایش اثر دز پرتویی با استفاده از نانوذرات اکسید آهن بر سلول‌‌های سرطانی رده HeLa تحت تابش باریکه‌‌های الکترونی و فوتونی پر انرژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of acute caffeine supplementation on C-reactive protein and interleukin-6 responses following super-slow resistance training in trained men
تاثیر مصرف حاد کافئین بر پاسخ‌های اینترلوکین6 و پروتئین واکنشگر C متعاقب تمرینات بسیار‌آهسته در مردان ورزشکار مقاومتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the efficiency of bentonite nanoclay as an adsorbent for removal of Cr and Co from aqueous solutions: Adsorption isotherm and kinetics studies
ارزیابی کارایی جاذب نانو رس بنتونیت در حذف کروم و کبالت از محلول‌های آبی: مطالعه سینتیک و ایزوترم جذب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Amyloid Beta Peptides and Tau Proteins Involved in the Alzheimer’s Disease
مروری بر تاثیر پپتید های آمیلوئید بتا و پروتئین تائو در بیماری آلزایمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2017-8)


The Effect of 8 Weeks of Mult –Joint and Single–Joint Resistance Training on Some Coagulation and Blood Factors in Active Young Men
تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی چند مفصله و تک مفصله بر برخی از فاکتورهای انعقادی و خونی مردان جوان فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Combine Training and Green Coffee Consumption on the Serum Level of Testosterone, IGF-1 and Cortisol Hormone in Overweight and Obese Women
اثر تمرین ترکیبی به همراه مصرف قهوه سبز بر مقادیر سرمی هورمون‌‌های تستوسترون، IGF-1 و کورتیزول در زنان دارای اضافه وزن و چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interaction of Glycine and Isoproterenol on Peripheral Regulation of Food Intake in Rats
تداخل گلیسین و ایزوپروترنول در تنظیم محیطی اخذ غذا در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of eight weeks of strength training, strength and core stability on the Scoliosis deformity of 9 to 13- year-old female students
تاثیر 8 هفته تمرینات کششی، قدرتی و ثبات مرکزی بر ناهنجاری اسکولیوز دانش-آموزان دختر 9-13 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development and Psychometric of Assessment Tool of Students' Preventive Behaviors of Cutaneous Leishmaniosis Based on BASNEF Model
طراحی و روانسنجی ابزار سنجش رفتارهای پیشگیری کننده از لیشمانیوز جلدی در دانش آموزان بر اساس مدل بزنف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Invivo activity of Lavandula angustifolia on Giardia lamblia in souri miceThe Invivo activity of Lavandula angustifolia on Giardia lamblia in souri mice
بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه اسطوخودوس بر عفونت ناشی از کیست ژیاردیا لامبلیا در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Self-Compassion in Patient with Mixed Anxiety- Depression Disorder
اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودشفقتی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب افسردگی مختلط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Serum D-Dimer Levels in Breast Cancer Patients Referred to Imam Sajjad Hospital in Ramsarin 2016
بررسی سطح دی دایمر سرم در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر در سال‌‌های 1394-1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2017-5)


Population Attributable Fraction of Hypertension Associated with Abdominal Obesity Men in the Fars Province
سهم منتسب جمعیتی فشار خون مرتبط با چاقی شکمی در مردان استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Nausea and Pregnancy Vomiting and Fetus Gender
بررسی ارتباط تهوع و استفراغ بارداری با جنسیت جنین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of the Hypothalamic Arcuate Nucleus in Regulation of Food Intake (Review Study)
نقش هسته قوسی هیپوتالاموس در تنظیم اخذ غذا (مطالعه مروری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Educational Nutrition Intervention's Effects on Healthy Nutritional Behaviors Promotion in Elderly of Sanandaj: Application BASNEF Model
تاثیر مداخله آموزشی تغذیه بر اساس مدل بزنف بر ارتقاء رفتارهای تغذیه‌ای سالم در سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Efficacy of Time Education Plan on the Augmentation of Women’s Martial Satisfaction
بررسی اثربخشی آموزش طرح تایم (غنی‌سازی ازدواج) بر افزایش رضایت زناشویی زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Aqueous Extract of Ferula Assa-Foetida and Avicennia Marina on Oxidative Stress Parameters of Brian Cells in Diabetic Rats
اثر عصاره آبی گیاه حرا (Avicennia marina) و آنغوزه (Ferula assa Foetida) بر پارامترهای استرس اکسیداتیو سلول‌‌های بافت مغز موش‌‌های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Serological Markers of Hepatitis B Virus Infection and Its Related Risk Factors in Pregnant Women Referred to the Medical Diagnostic Laboratory of ACECR in Neyshabur, during 2014-2015
شیوع شاخصهای سرمی عفونت هپاتیت B و عوامل خطر مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به آزمایشگاه تشخیص طبی جهاد دانشگاهی در نیشابور سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Happiness with Blood Pressure and Blood Sugar Levels in Adult Patients with Type 2 Diabetes
ارتباط شادکامی با فشارخون و قند خون در بزرگسالان مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (2017-2)


Investigation of the Amount of Phosphate and Nitrate Accumulation in Consumable Onion in Hamedan City
بررسی میزان تجمع نیترات و فسفات در پیاز مصرفی بازار شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Kudzu Root on Memory and Learning Disorders in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats
بررسی اثر ریشه کودزو بر اختلالات حافظه و یادگیری موش‌‌های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Effect of Gold Nanoparticles on HPG Axis (Hypothalamic-Pituitary-Gonad) in Syrian Male NMRI
اثر نانوذرات طلا بر محور HPG (هیپوتالاموس-هیپوفیز-گنادی) موش‌‌های سوری نر نژاد NMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Alternative Healthy Eating Index (AHEI) and Depression and Anxiety in Iranian Adults
ارتباط میان شاخص تغذیه سالم با افسردگی و اضطراب در بزرگسالان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing of As, Zn, Pb, Cd, Cr, Cu and Mn Contamination in Groundwater Resources of Razan Plain Using Water Quality Pollution Indices
ارزیابی آلودگی آرسنیک، روی، سرب، کادمیوم، کروم، مس و منگنز در منابع آب زیرزمینی دشت رزن همدان توسط شاخص‌‌های کیفیت آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histological Study of Therapeutic Angiogenesis in Rat by Tissue Engineering Method: Role of Bone Marrow Mast Cells and Platelets in Induction of Angiogenesis
مطالعه بافت‌‌شناسی آنژیوژنز درمانی به روش مهندسی بافت در رت: نقش ماست‌سل‌ها و پلاکت‌‌ها در القاء آنژیوژنز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Cognitive Emotion Regulation and Lifestyle with Depression among Patients with Irritable Bowel Syndrome
بررسی رابطه مکانیزم‌‌های تنظیم شناختی هیجان و سبک زندگی با افسردگی در مبتلایان به سندرم روده تحریک‌‌پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Cognitive-behavioral Fordyce Happiness Training on Sense of Coherence in Patients with Type 2 Diabetes
تأثیر آموزش شادکامی به شیوه شناختی – رفتاری فوردایس بر میزان احساس انسجام روانی بیماران دیابتی نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2016-11)


Determine the Psychometric Properties of the Body Appreciation Scales in Iranian Samples
تعیین ویژگی های روان سنجی پرسشنامه قدردانی از بدن در نمونه ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficacy of Nardostachys Jatamansi Root on Pre-Operative Anxiety in Orthopedic Surgery
بررسی اثر عصاره ریشه سنبل الطیب بر اضطراب قبل از اعمال جراحی ارتوپدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Physical Preparedness of Farabi Hospital to Deal with the Crisis
ارزیابی میزان آمادگی فیزیکی بیمارستان فارابی تهران در مقابله با بحران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Histochemical Changes of Mice Ovarian Tissue after Use of Ruta Graveolens Aqueous Extract
ارزیابی تغییرات هیستوشیمیایی بافت تخمدان موش متعاقب مصرف عصاره آبی سداب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 8 Weeks Lemon-Garlic Supplementation on the Body Composition and Cardiovascular Risk Factors in Overweight Men
تأثیر 8 هفته مکمل سازی سیر-لیموترش بر ترکیب بدنی و برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی در مردان دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of Brucellosis in Suspicious Patients Who Referred to a Medical Diagnostic Laboratory in Neyshabur, Northeast of Iran (2010-2015)
بررسی اپیدمیولوژی بیماران مشکوک به بروسلوز در مراجعه کنندگان به مرکز جهاد دانشگاهی نیشابور سال های 1394 - 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Aqueous and Alcoholic Extracts of Roots of Ferula Gummosa Boiss on Growth of Some Bacterial Pathogens
اثر عصاره های آبی و الکلی ریشه باریجه علیه چند سویه پاتوژن باکتریایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Alcohol Extract of Curcumin on Wound Healing in Streptozotocin-Induced Diabetic Rat
بررسی اثر عصاره الکلی کورکومین (زردچوبه) بر ترمیم زخم های دیابتی موش صحرائی نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2016-8)


Relationship between Body Composition with Bone Mineral Density of Femur in Athletic and Nonathetic Premenopausal Women
ارتباط بین ترکیب بدنی با تراکم مواد معدنی استخوان ران زنان یائسه نشده ورزشکار و غیر ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Pain Experienced, Social Support and Perceptual Beliefs in Chronic Pain Sufferers Individuals
بررسی تجربه درد، حمایت اجتماعی و باورهای ادراکی در افراد مبتلا به دردهای مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Gonadotropin Releasing Hormone Agonist (Buserelin) on Development of Ovarian Follicles of Adult Rats
اثرات آگونیست هورمون آزاد کننده گنادوتروپین (بوسرلین) بر رشد و تکامل فولیکول های تخمدان موش های صحرایی بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histomorphometric Study of Examination of the Aqueous Extract Effect of Grape (Vitis Vinifera) on Wound Healing Diabetic Male Wistar Rats
مطالعه هیستومورفومتریک اثر عصاره آبی هسته انگور (Vitis Vinifera) بر ترمیم زخم های دیابتی موش صحرائی نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health Risk Assessment of Consumption of Commercial Fruit Juices Marketed in Hamedan City Based on Potential Risk of Zn and Cd
بررسی عناصر روی و کادمیوم در آبمیوه های تجاری مصرفی شهر همدان و تعیین شاخص خطر سلامت آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Short-Term Effect of Oral Ritalin on Emotional Behaviors (Fear and Anxiety) of Healthy and Streptozotocin-Induced Diabetic Rats
مقایسه اثر خوراکی کوتاه مدت ریتالین بر رفتارهای هیجانی (ترس و اضطراب) موش صحرایی نر سالم و دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment the Antibacterial Properties of the Gold Nanoparticles Produced by Fusarium Oxysporum, Conjugated Streptomycin
بررسی اثر ضدباکتریایی اتصال نانوذرات طلای تولید شده توسط Fusarium Oxysporum به آنتی بیوتیک استرپتومایسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serum C-reactive Protein Level and Its Correlation with Metabolic Syndrome
بررسی سطح سرمی پروتئین واکنشگر- C و ارتباط آن با سندرم متابولیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2016-5)


Frequency of Psychiatric Disorder Symptoms in Diabetic Patients of Yasuj City in 2014
فراوانی اختلالات روانی در بیماران دیابتی شهر یاسوج در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of Life and Related Factors in Hemodialysis Patients Referred to Teaching Hospitals in Zanjan
بررسی کیفیت زندگی و برخی عوامل مرتبط با آن در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی شهر زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Pamidronate on Hypercalcemia, BUN and Cr in Patients with Malignancy
بررسی تأثیر پامیدرونات بر هیپرکلسمی، نیتروژن اوره خون و کراتینین در بیماران مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Physical and Chemical Quality of Groundwater in Northern Cities of Golestan Province (Bandar Torkaman, Kordkoy, Bandar-e Gaz) in 2005-2010
ارزیابی کیفیت شیمیایی و فیزیکی منابع آب شهرهای شمالی استان گلستان (بندر ترکمن، بندر گز و کردکوی) در سال های 1389 - 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Environmental Factors Associated with Growth Delay among 3-72 Month Old Children in Sarbisheh, South Khorasan Province, 2013
بررسی عوامل محیطی همراه با تاخیر رشد کودکان 72-3 ماهه شهرستان سربیشه، استان خراسان جنوبی سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adherence to DASH-style Diet in Relation to Glioma among Iranian Adults: A Hospital-Based Case-Control Study
ارتباط بین پیروی از الگوی غذایی DASH با گلیوما در بزرگسالان ایرانی: مطالعه مورد شاهدی مبتنی بر بیمارستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attitude of Students toward their Field of Study and Future Career in Neyshabur University of Medical Sciences
بررسی نگرش دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Different Aspects of Mallow (Malva sylvestris) and Results of New Research Findings: A Review
مروری بر جنبه های مختلف گیاه دارویی پنیرک ( Malva sylvestris ) و یافته های تحقیقات نوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2016-2)


The Survey of the Turbidity Interference Rate in 24-Hour Urine Protein Measurement before and after Cold Treatment in Centrifuged Samples
بررسی میزان تداخل کدورت در اندازه گیری پروتئین ادرار 24 ساعته قبل و بعد از تیمار سرما در نمونه های سانتریفیوژ شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

24 Hour Survival Rate and its Determinants in Patients with Successful Cardiopulmonary Resuscitation in Ghaem Hospital of Mashhad
بررسی میزان بقای 24 ساعته بیماران پس از احیای قلبی ریوی موفق و عوامل مؤثر بر آن در بیمارستان قائم مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Q10 Supplementation and One Bout Exhaustive Exercise on Some Oxidative (MDA) and Anti-Oxidative (TAC) Stress Markers in Sedentary Men
تأثیر مکمل دهی کوآنزیم Q10 همراه با یک وهله فعالیت ورزشی وامانده ساز بر پاسخ برخی نشانگرهای منتخب اکسایشی و ضداکسایشی در مردان غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Gastrointestinal Cancers (Stomach, Esophageal and Colorectal) in Neyshabur City during 2006-2012
اپیدمیولوژی سرطان های گوارشی (معده، مری و کولورکتال) در شهرستان نیشابور در سال های 1390-1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 8-week Combined Training on Muscle Strength, Balance and Functional Capacity of Multiple Sclerosis Patients
تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر قدرت عضلانی، تعادل و ظرفیت عملکردی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pattern of Drug Abuse Based on Demographic Factors in Self-Report Addicts of Quchan
الگوی سوءمصرف مواد مخدر بر اساس عوامل جمعیت شناختی در معتادان خودمعرف شهرستان قوچان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sero-prevalence of Toxoplasma Gondii Infection among Women in First Trimester of Pregnancy of Women in Razavi- Khorasan Province
بررسی شیوع سرمی عفونت توکسوپلاسموز در سه ماهه اول بارداری زنان در استان خراسان رضوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Alcohol Extract of Sesame on Wound Healing of Diabetic Male Wistar Rats
بررسی اثر عصاره الکلی کنجد بر ترمیم زخم های دیابتی موش صحرائی نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2015-11)


Comparing the Effect of Umbilical Cord Milking Versus Vein Oxytocin Injection and Normal Saline Injection, on Third Stage of Labor
مقایسه تأثیر دوشیدن بند ناف با دو روش تزریق وریدی اکسی توسین و نرمال سالین، بر طول مدت مرحله سوم زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Job Satisfaction and Job Stress and Its Related Factors among Emergency Medical Services Personnel of Mazandaran University of Medical Sciences in 2013
ارتباط بین رضایت شغلی با استرس شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرسنل فوریت پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Education Based on the Theory of Planned Behavior on Fast Food Consumption in High School Girl's Students in Sabzevar City 2014
تأثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر مصرف غذاهای آماده در دانش آموزان دختر دبیرستانی سبزوار سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial Activity of Rosmarinus Officinalis on Vancomycin -Resistant Staphylococcus Aureus Isolated from Imam Reza Hospital Patients of Mashhad
اثر ضدمیکروبی عصاره متانولی رزماری بر استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به ونکومایسین جدا شده از بیماران بیمارستان امام رضا در مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing of Cognitive Emotion Regulation Strategies in Patients with Coronary Artery, Implantable Cardioverter Defibrillator Recipients and Normal Subjects
مقایسه راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در بیماران عروق کرونر قلب، بیماران دریافت کننده دفیبریلاتور قلبی قابل کاشت و افراد بهنجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hydroalcoholic Extract of Berberis Vulgaris Root on Serum Levels of Glucose, Malondehyde and HbA1c in Diabetic Rats
اثر عصاره هیدروالکلی ریشه زرشک وحشی بر سطح سرمی گلوکز، هموگلوبین گلیکوزیله و مالون دی آلدئید در موش صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of 25-OH Vitamin D Serum Level in Young Women in Neyshabur
بررسی سطح سرمی 25 - هیدروکسی ویتامین D در زنان جوان شهرستان نیشابور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Olive Oil and Its Effects on Human Health
روغن زیتون و اثرات آن بر سلامتی انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2015-8)


Research Priorities in Education from the Viewpoint of Authorities and Experts of Mashhad University of Medical Sciences
اولویت های پژوهش در آموزش از دیدگاه مسئولین و صاحب نظران آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Physicochemical Analysis of Potable Ground Water Resources in Rural Area of Babol City
آنالیز فیزیکی و شیمیایی منابع آب های زیرزمینی قابل شرب در مناطق روستایی بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Nutrition Education Based on Health Belief Model during Pregnancy on Knowledge and Attitude of Women Referred to Health Centers of Gonbad Kavoos City
تأثیر آموزش تغذیه دوران بارداری بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر آگاهی و نگرش زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان گنبد کاووس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Behavioral Analysis Phase of PRECEDE Model on Women’s Psychological Well-being in the Menopausal Period
بکارگیری مرحله تحلیل رفتاری الگوی پرسید جهت بررسی بهزیستی روانشناختی زنان در دوران یائسگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Quality of Life of Patients with Type II Diabetes Referring to Diabetes Association of Larestan with Healthy People in 2013
مقایسه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به انجمن دیابت لارستان با افراد سالم در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Essential Oils on Foodborne Pathogens in Leafy Vegetables
تأثیر اسانس های گیاهی بر میکروارگانیسم های بیماری زا در سبزیجات برگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antioxidant Effects of Water and Ethanolic Extracts of Iranian Pomegranate Seed on Lipid Quality of Trout Fillet and Determining the Level of Perishability at 2-4 ° C
بررسی اثرات آنتی اکسیدانی عصاره های آبی و الکلی دانه انار ایرانی بر کیفیت چربی فیله ماهی قزل آلا و تعیین میزان فسادپذیری آن در دمای 2 تا 4 درجه سلسیوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Multivitamin Complex Supplementation on Mood Disorders, Anxiety, and Depression in Elderlies
بررسی اثر مصرف مکمل مولتی ویتامین بر خلق و خو، اضطراب و افسردگی سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2015-5)


The Relationship between Emotional Regulation and Positive and Negative Emotions with Psychological Well-being of Students
رابطه راهبردهای تنظیم هیجانی و هیجان های مثبت و منفی با سلامت روانی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey Prevalence of Musculoskeletal Disorders and Risk Assessment in Paddy Workers in Marvdasht in 2013
بررسی شیوع علائم اختلالات اسکلتی - عضلانی و ارزیابی ریسک ابتلا در کارگران شالیکاری شهرستان مرودشت در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Profile of Drug-addicted Women
نیمرخ مصرف مواد در زنان معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lighting Assessment and Effects on Visual Fatigue and Psychological Status of Employees in Damghan Velayat Hospital Wards
ارزیابی روشنایی و اثرات آن بر خستگی بینایی و حالات روحی - روانی کارکنان بخش های بیمارستان ولایت شهرستان دامغان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Patterns and Habit of Food among Girl Teenage in Kiar School
بررسی الگو و عادات غذایی نوجوانان دختر مدارس شهرستان کیار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Demoralization Syndrome in Patients with Human Immunodeficiency Virus
نشانگان افت روحیه در بیماران مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Hypertension with High Ocular Pressure in Patients Referred to Amir’almomenin Hospital of Rasht in 2012
ارتباط پرفشاری خون با فشار داخل چشمی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین شهرستان رشت در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Platelet Dysfunction among Patients with End Stage Renal Diseases (Review Article)
اختلال عملکرد پلاکت در بیماران مبتلا به بیماری مرحله پایانی کلیه (مطالعه مروری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 5 (2015-2)


Study of Not Eating Breakfast and Some Related Demographic Factors in 14-18 Years Old Adolescents of Sanandaj in 2013
بررسی عدم مصرف صبحانه و برخی عوامل دموگرافیک مرتبط با آن در نوجوانان 14 تا 18 ساله شهر سنندج در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validity and Reliability of the Persian Boston Questionnaire in Diabetic Patients with Carpal Tunnel Syndrome
روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه بوستون در بیماران دیابتی مبتلا به سندروم تونل کارپال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey of Knowledge, Attitude and Practice of Physicians Related to Evidence-Based Medicine in Hakim and 22 Bahman Hospitals of Neyshabur
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان در رابطه با پزشکی مبتنی بر شواهد در بیمارستان های حکیم و 22 بهمن نیشابور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sleep Apnea, Sleep Quality and Hypertension in Patients with Type 2 Diabetes
وقفه های تنفسی در خواب، کیفیت خواب و فشار خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association between Consumption of Opium and gum Inflammation in 15 -75 Years Old People in Kerman in 2010
ارتباط مصرف تریاک با التهاب لثه در افراد 15 تا 75 ساله شهر کرمان در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Work Injuries of Needle Stick among Personnel in Sina Hospital in 2011
فراوانی آسیب های شغلی ناشی از نیدل استیک بین کارکنان بیمارستان سینا مشهد در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Thalidomide on the MMP-2 Protein Expression and Mast Cells in the Lung Fibrosis Induced by Bleomycin in Mice
اثر داروی تالیدومید بر بیان پروتئین MMP-2 و ماست سل ها در فیبروز ریوی القا شده توسط بلئومایسین در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Consumption of Trans Fatty Acids and the Risk of Cardiovascular Diseases
مصرف اسیدهای چرب ترانس و خطر ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2014-11)


Professional ethics and patient rights in care and cure: Viewpoint of Hakim Ferdowsi
اخلاق حرفه ای و حقوق بیمار در مراقبت و درمان: از نگاه حکیم فردوسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of general health and improvement motivation with educational success among the students of Fasa University of Medical Sciences in 2013
ارتباط سلامت عمومی و انگیزه پیشرفت با موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development and validation of theory of planned behavior questionnaire for exclusive breastfeeding
طراحی و بررسی روایی - پایایی پرسشنامه تئوری رفتار برنامه ریزی شده جهت تغذیه انحصاری کودک با شیر مادر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social factors contributing to violence against women by their partners in Shahid Fayazbakhsh hospital in 2012
عوامل اجتماعی مؤثر در ایجاد خشونت علیه زنان توسط همسر در مراجعه کنندگان به بیمارستان شهید فیاض بخش تهران در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictive factors of job satisfaction among nurses in therapeutic-educational centers of Guilan University of Medical Science
عوامل پیش بینی کننده رضایت شغلی در پرستاران مراکز آموزشی-درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of the Brief Cognitive Behavioral Group Therapy in occurrence symptoms of social anxiety
اثر درمان گروهی شناختی- رفتاری کوتاه مدت بر بروز نشانه های اضطراب اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the predictors of fruit and vegetable consumption behavior in Ilam based on constructs of developed planned behavior theory
بررسی عوامل پیش بینی کننده رفتار مصرف میوه و سبزی بین مصرف کنندگان شهر ایلام بر اساس سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده توسعه یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of lead exposure on occurrence of asthma attacks
اثرات مواجهه با سرب بر رخداد حملات آسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2014-8)


Relationship between Prenatal Attachment and Duration of Exclusive Breast Feeding in Primiparous Women
ارتباط دلبستگی مادر- جنین و تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان نخست باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Canola Residuals in Absorption of Reactive Red 198 (RR198) Dye from Aqueous Solutions
بررسی کارایی زایدات گیاه کلزا در جذب رنگ راکتیو رد 198 از محلول های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Hearing Loss and its Related Factors in Kerman Truck Drivers
بررسی کاهش آستانه شنوایی و عوامل مرتبط با آن در رانندگان کامیون کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on the Attitude of Ayatollah Rouhani Babol Hospital Nurses towards the Effect of EmployingClinical Information System on Efficiency and Quality of Nursing Services
بررسی نگرش پرستاران بیمارستان آیت ا... روحانی بابل از تأثیر بکارگیری سیستم اطلاعات بالینی بر بازدهی و کیفیت خدمات پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors related to mental health of students in Zabol University of Medical Sciences
بررسی عوامل مرتبط با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Barriers to Effective Nurse- Patient Communication from Perspective of Nurses Employed in Educational Hospitals of Ilam
موانع برقراری ارتباط مؤثر پرستار- بیمار از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on the thoughts and viewpoints of people in different professions about solid waste comprehensive management in developing appropriate educational methods
بررسی افکار و دیدگاه های افراد شاغل در حرفه های مختلف در خصوص مدیریت جامع پسماند جهت تدوین شیوه های مناسب آموزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of prostate cancer in Markazi province in 2005-2010
اپیدمیولوژی سرطان پروستات دراستان مرکزی بین سال های 1390-1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2014-5)


Study of reasons for extraction of permanent teeth in Shiraz 2012-2013
بررسی دلایل کشیدن دندان های دایمی درسال 1392 شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Unwanted Pregnancy and its Related Demographic Factors in Kurdistan - 2012
شیوع حاملگی ناخواسته و عوامل دموگرافیک مرتبط با آن در استان کردستان در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Musculoskelet al Disorders and Posture Assessment by ART method in Mosaic art in Kerman city
بررسی میزان شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و ارزیابی وضعیت بدنی به روش ART در معرقکاران شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Assessment of Different Units in Brake Pads Manufacture by Using Frank Morgan method
ارزیابی ریسک واحدهای مختلف یک شرکت تولید لنت ترمز با استفاده از روش فرانک مورگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The application of Cox regression model to investigate influential factors on the admission to higher education in holders of health associate degree in Shahrekord University of Medical Sciences
استفاده از مدل رگرسیون کاکس در تعیین عوامل موثر بر ادامه تحصیل در فارغ التحصیلان مقطع کاردانی رشته های بهداشتی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The epidemiology of gastrointestinal cancers (Stomach, esophageal, colorectal) In Markazi province during 2005-2010
بررسی اپیدمیولوژیک سرطان های گوارشی (معده، مری،کولورکتال) در استان مرکزی در سال های 1390-1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of health education on students' knowledge and attitude about prevention of new-born diseases In Islamic azad university of Arak
بررسی تاثیر آموزش بهداشت در ارتقاء سطح آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اراک در مورد پیشگیری از بروز بیماری های نوپدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rhinocerebral mucormycosis and treatment: Report of two cases
موکورمایکوزیس رینوسربرال و درمان آن: گزارش دو مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2014-2)


Knowledge, Attitude and practice of students of medical and none medical sciences about self-medication in Lorestan in 2013
آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی شهر لرستان در زمینه مصرف خود سرانه داروها در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The analysis of occupational accidents in one of the production and utilization sturgeon factories in Bandar Turkaman in 2009
آنالیز حوادث شغلی در یکی از کارخانه های تولید و بهره برداری ماهیان خاویاری بندر ترکمن در سال 89
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of chronic complications of diabete and its related factors in referred type 2 diabetes patients in Freydonkenar diabetes center
شیوع عوارض مزمن دیابت و برخی عوامل مرتبط آن در بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به مرکز دیابت شهرستان فریدونکنار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of general health status and the factors affecting in it among industry staffs in Kerman
بررسی وضعیت سلامت عمومی و عوامل مؤثر بر آن در کارکنان یکی از کارخانه های ساخت تابلو و پست های برق در کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The quality of sexual life of males with end-stage renal disease in Neyshabur
کیفیت زندگی جنسی افراد مذکر مبتلا به بیماری انتهایی کلیوی در نیشابور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health risk assessment of occupational exposure to BTEX compounds in petrol refueling stations in Mashhad
ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه شغلی با ترکیبات BTEX جایگاه های توزیع سوخت بنزین شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The sense of security and the associated factors in shahrekord University of Medical Sciences
احساس امنیت و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of underweight among rural children aged 3 to 6 year old in Neyshabur
بررسی شیوع کم وزنی در کودکان 3 تا 6 ساله روستایی شهرستان نیشابور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles